LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Zapraszamy do zgłaszania uwag / propozycji do projektu zmian do LSR, w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków na inne, możliwe na obecnym etapie wdrażania LSR, działanie.

Informacja - dni wolne od pracy

 
Informujemy, że biuro Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”

w dniu 02 maja 2023 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Ogłoszenia - nabory wniosków

Szanowni Państwo,
informujemy, o utworzeniu ogłoszenia
o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2
:

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

Pełna treść ww. ogłoszenia: tutaj

Ponad to informujemy, że w dniu 10.05.2023 r. (środa) o godz. 900 w siedzibie LGD przy ul. Matysiaka 7 odbędzie się spotkanie konsultacyjno-doradcze dotyczące warunków przyznania pomocy oraz przygotowania wniosków w ramach ogłoszonego naboru wniosków nr 2/2023 na przedsięwzięcie 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw.

Prosimy o zgłaszanie uczestnictwa w spotkaniu pod nr tel. 506 371 309, ponieważ liczba miejsc jest ograniczona. Udział w spotkaniu konsultacyjno-doradczym jest punktowany w zakresie spełnienia kryterium ”Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD”.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych składaniem wniosków w ogłoszonym naborze.

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 28.04.2023 r. o godz. 1400, w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2.            Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.            Przyjęcie porządku obrad;

5.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie uchwały;

7.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i podjęcie uchwały;

8.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2022 i podjęcie uchwał;

9.            Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2022;

10.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”; 

11.         Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

12.         Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

13.         Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

14.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

15.         Inne sprawy organizacyjne;

16.         Zamknięcie obrad.

Obecność na Walnym jest obowiązkowa ze względu na konieczność podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie. Jeżeli jednak nie ma możliwości osobistego uczestnictwa istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do udziału w głosowaniu w zakresie objętym zawiadomieniem.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 1505 w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 14.04.2023 r. do 28.04.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

 Pełnomoctnictwo: download(.pdf)

Konferencja - Fundusze Europejskie

Życzenia Wielkanocne

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.