LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

informacje dla wnioskodawcow

  

Nabór 2/2023 - protokół: pobierz

Aktualizacja protokołu w zakresie omyłki pisarskiej (z dn. 29.06.2023) – pobierz

Aktualizacja protokołu w zakresie omyłki pisarskiej (sprostowanie z dn. 29.06.2023 oraz 11.07.2023) – download(.pdf)

Nabór 2/2023 - listy: download(.pdf)

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

W latach 2014-2020 w Stowarzyszeniu Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” największym zainteresowaniem cieszyły się konkursy ogłaszane dla osób chcących założyć lub rozwinąć działalność gospodarczą. LGD w tym czasie przeprowadziło 6 naborów dla przedsięwzięcia 1.2 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw” oraz 2 nabory dla przedsięwzięcia 2.3 „Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej”, a także 4 nabory dla przedsięwzięcia 1.1 „Rozwój istniejących przedsiębiorstw” oraz 1 nabór na przedsięwzięcie 2.2 „Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru” na łączną kwotę  5 336 072,44

Nabory w LGD dały pozytywne efekty gospodarcze w postaci 34 nowych przedsiębiorstw i 9 firm, które pozyskały środki na rozwój swojej działalności. Przyniosło to gospodarcze korzyści dla regionu w postaci utworzenia nowych miejsc pracy.


Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD    Miejsca Pracy dzięki LGD

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30.06.2023 r. o godz. 1600, w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”;
 6. Inne sprawy organizacyjne;
 7. Zamknięcie obrad.

Obecność na Walnym jest obowiązkowa ze względu na konieczność podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie. Jeżeli jednak nie ma możliwości osobistego uczestnictwa istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa (do pobrania poniżej) innej osobie do udziału w głosowaniu w zakresie objętym zawiadomieniem. Przedmiotem zmian w Statucie będzie zmiana celu działania polegająca na ograniczeniu tekstu do 4 tysięcy znaków zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekazanym pismem z dnia 01.06.2023 r. 

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 1635 w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 16.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

 Pełnomoctnictwo: download(.pdf)

Dnia 2 czerwca br. zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań w ramach projektu grantowego:

 • grant w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD” oraz
 • grant w ramach poddziałania 2.4 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”.

Celem zadania w ramach poddziałania 19.2 jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR okresie trwania projektu.

Celem zadania w ramach poddziałania 2.4 jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 19 organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 259 933,00 zł polegające na zakupie wyposażenia niezbędnego do rozwoju potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności:

 • „Zakup wyposażenie niezbędnego do rozwoju potencjału Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Łopiennik” – Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Łopiennik;
 • „Remiza na nowo” – Koło Gospodyń Wiejskich „SWOJAKI” w Tarzymiechach Trzecich;
 • „Wzmocnienie organizacji KGW w Woli Żulińskiej poprzez zakup doposażenie kuchennego” – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej;
 • „Wzmocnienie potencjału KGW „Razem Lepiej” poprzez doposażenie” – Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Lepiej” w Ksawerówce;
 • „Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR poprzez podnoszenie wiedzy i potencjału Lokalnej Organizacji Turystycznie – »Krasnystaw – Wrota Roztocza«” – Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”;
 • „Aktywni razem” – Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”;
 • „Współpraca rozwija potencjał” – zakup wyposażenia na rzecz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej;
 • „W zdrowym ciele – zdrowy mały Druh” – Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem;
 • „Nasza wspólna historia’ – Koło Gospodyń Wiejskich w Równiankach „Wszyscy Razem”;
 • „Zakup wyposażenia (zastawy stołowej) dla Domu Kultury w Kraśniczynie” – Dom Kultury w Kraśniczynie;
 • „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej poprzez zakup nagłośnienia” – Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy;
 • „Wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenia Twórców Kultury »PALETA«” – Stowarzyszenie Twórców Kultury „PALETA”;
 • „Wzmocnienie potencjału KGW ”Kreatywne Marysieńki” poprzez zakup doposażenia- Koło Gospodyń Wiejskich w Marysinie „Kreatywne Marysieńki”;
 • „Szkolne centrum naukowo-konferencyjne” – Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki;
 • „Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wzmocnienia potencjału i rozwoju aktywności społecznej Stowarzyszenia Sami Swoi” – Stowarzyszenie Sami Swoi.

W ramach projektu zostaną zrealizowane również następujące zadania na łączną kwotę 69 841,00 zł polegające na druku publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki:

 • „Historia powstania pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce” – Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki;
 • „Krasnostawski Słownik Biograficzny” – Towarzystwo Historyczne im. Antoniego Patka;
 • „Gmina Kraśniczyn – informator” – Gmina Kraśniczyn;
 • „Wydanie publikacji pt. »Pokolenia i portrety«” – Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw.

Łączna kwota obu grantów to 329 774,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane do 30 września 2023 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.