LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

   

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie, zostało powołane 25 marca 2008r. przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a w dniu 27 października 2008r. wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000316189.
    Jako partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego zostało powołane w celu realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i stanowi kontynuację dla realizacji LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani przystąpieniem do LGD.
    Organem decyzyjnym LGD „Krasnystaw PLUS” jest Rada, która w swej strukturze odzwierciedla wymogi partnerstwa trójsektorowego i liczy 15 osób. W składzie organu decyzyjnego znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie i osobie poniżej 35 r.ż. W ramach sektora publicznego, społecznego ani gospodarczego nie istnieje żadna pojedyncza grupa interesu, która posiadałaby więcej niż 49% praw głosu przy podejmowaniu decyzji.
     LGD działa na obszarze gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka oraz gminy miejskiej Krasnystaw. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski. Łączna powierzchnia obszaru LGD to 1031 km2 (103 144ha). Liczba mieszkańców obszaru LDG – 66 559 osób. Wszystkie gminy będące partnerami LGD należą administracyjnie do powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim. Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, gminy znajdują się w jednym obrysie.

 

mapa powiat krasnsytaw new

mapa powiat foto b

   

   Stowarzyszenie działa na podstawie i w ramach przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 poz. 378); rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 ( Dz.U. z 2015 r. poz. 349 ), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz Statutu.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.