Serdecznie zapraszamy Wszystkich Mieszkańców Obszaru LGD „Krasnystaw PLUS” do udziału w pracach nad LOKALNĄ STRATEGIĄ ROZWOJU na lata 2023-2027 poprzez czynny udział w przekazywanie swoich uwag i pomysłów w celu określenia celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania.

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do siedziby

Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

 

Zakres działania punktu:

konsultacje i uzgadnianie celów i wskaźników w odniesieniu do opracowania LSR oraz opracowania planu działania

konsultacje i uzgadnianie zasad wyboru operacji i ustalania ich kryteriów wyboru

konsultacje i uzgadnianie zasad monitorowania i ewaluacji LSR

konsultacje i uzgadnianie planu komunikacyjnego w odniesieniu do realizacji LSR

przyjmowanie e-maili i obsługa Messenger 

 

Zapraszamy do spotkań od poniedziałku do piątku w godzinach 900 – 1500


 stopka 4x PROW LGD

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.