Proces przygotowania LSR LGD „Krasnystaw PLUS” zostanie oparty o metodę partycypacyjną, z włączeniem mieszkańców obszaru do głównych etapów prac nad strategią.

Na wstępie przeprowadzona zostanie analiza społeczności lokalnej pod kątem zaangażowania w prace nad strategią, ustalone zostaną metody pracy oraz harmonogram podejmowanych działań.

W dalszej kolejności zostaną podjęte działania, które będą poświęcone w szczególności analizie mocnych i słabych stron, szans i zagrożeń, celów LSR i ich hierarchii, formułowaniu wskaźników realizacji LSR, a także zdefiniowaniu potrzeb i problemów (diagnoza partycypacyjna), poszukiwaniu przedsięwzięć stanowiących sposoby realizacji strategii (w tym rozwiązań innowacyjnych), identyfikacji głównych branż i potencjału rozwoju przedsiębiorstw oraz grup docelowych strategii na objętym terenie.

W przygotowanie LSR zostaną zaangażowani przedstawiciele wszystkich sektorów, na których oparte jest działanie LGD, tj. przedstawiciele gmin, powiatu, członkowie rady gmin, członkowie rady powiatu, sołtysi, samorządowe jednostki organizacyjne gminy i powiatu (reprezentanci sektora publicznego), podmioty prowadzące działalność gospodarczą, w tym przedsiębiorstwa społeczne i rolników, samorząd gospodarczy, w tym m.in. izby rolnicze, gospodarcze (reprezentanci sektora gospodarczego) przedstawiciele NGO, Kół Gospodyń Wiejskich, mieszkańcy, kościoły i związki wyznaniowe, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, związki zawodowe, organizacje pracodawców, organizacje społeczno-zawodowe rolników oraz inne dobrowolne zrzeszenia i ruchy społeczne oraz wszyscy inni reprezentanci sektora społecznego i przedstawiciele grup społecznych istotnych z punktu widzenia tworzonej LSR.

Koordynacja prac nad przygotowaniem (LSR) spoczywała będzie na pracownikach LGD. Biuro LGD czynne od pn. do pt. w godz. od 800 do 1600 zapewni obsługę mieszkańców obszaru planowanego do objęcia LSR w zakresie pomocy w rozwoju i identyfikacji potencjalnych projektów, w rozwijaniu własnych pomysłów w projekty kwalifikujące się do wsparcia. Na poszczególnych etapach tworzenia LSR przewidziano udział eksperta posiadającego doświadczenie w zakresie planowania strategicznego na poziomie regionalnym i lokalnym.

Strategia zostanie opracowana zgodnie z oczekiwaniami i potrzebami lokalnej społeczności oraz w oparciu o przepisy prawa. Harmonogram spotkań w każdej z gmin partnerskich LGD i planowanej do objęcia w ramach LSR, zaplanowano w terminach dogodnych dla lokalnej społeczności i zostanie zamieszczony na stronie internetowej LGD w zakładce LSR 2023-2027. Plan działania przewiduje do zorganizowania po minimum jednym spotkaniu w każdej gminie.  W harmonogramie zaplanowano również spotkania na platformie multimedialnej.

W biurze LGD zostanie utworzony Punkt Konsultacyjny, otwarty od pon. do pt. w godz. od 900 do 1500 dla osób zainteresowanych rozwojem obszarów wiejskich oraz do którego mieszkańcy będą mogli zgłaszać swoje pomysły na przedsięwzięcia i operacje planowane do realizacji w ramach LSR. W ramach działalności punktu będą prowadzone konsultacje indywidualne.

Na stronie internetowej LGD dostępne będą numery telefonów, adresy e-mail umożliwiające zainteresowanym osobom bezpłatne uzyskanie informacji. Każdy mieszkaniec będzie mógł zgłosić własną propozycję do analizy SWOT, a także celów LSR e-meilem, pocztą tradycyjną, a także bezpośrednio w biurze Stowarzyszenia, za pomocą przygotowanych do tego celu przez LGD formularzy. 

W celu usprawnienia procesu przygotowania Lokalnej Strategii Rozwoju zostaną utworzone ankiety do badania stanu faktycznego interesujących zjawisk, skierowana do mieszkańców obszaru gmin planowanych do objęcia LSR LGD "Krasnystaw PLUS", do pobrania i wypełnienia na stronie LGD oraz w wersji papierowej do pobrania w biurze LGD (punkcie konsultacyjnym), na organizowanych spotkaniach, a także podczas imprez, w których będzie uczestniczyć LGD.

Powołany zostanie zespół roboczy/grupa robocza do prowadzenia zaawansowanych prac nad konkretnym zagadnieniem oraz rozstrzygania najistotniejszych kwestii związanych z przygotowywaną LSR.
Grupa będzie składała się z przedstawicieli członków Zarządu, pracowników LGD oraz przedstawicieli związanych z sektorem społecznym, gospodarczym, publicznym.

Na każdym etapie tworzenia LSR wykorzystywane będą zróżnicowane środki komunikacji, w tym elektronicznej, takie jak: poczta elektroniczna, komunikator (messanger), ClickMeeting.

Ponadto odbiorcy zaplanowanych przez LGD działań, będą informowani o współfinansowaniu LSR ze środków EFROW w ramach PROW (ustnie, informacja i logotypy na stronie LGD i na materiałach drukowanych), zgodnie z warunkami określonymi w Księdze wizualizacji znaku PROW na lata 2014-2020.

Na materiałach drukowanych zamieszczone zostanie wyraźne wskazanie na udział UE: „Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”, a także logotyp (emblemat) UE w przypadku, gdy zamieszczone będzie również godło państwowe lub regionalne, PROW na lata 2014-2020, Program LEADER. Publikacje będą zawierały odesłanie do organu odpowiedzialnego za treść, czyli LGD „Krasnystaw PLUS” i do instytucji zarządzającej tj. Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.

Zaplanowano 5 etapów tworzenia LSR, w każdym z nich uwzględnione zostały minimum trzy metody partycypacyjne w ramach, których uwzględniono środki komunikacji elektronicznej. Kluczowym czynnikiem decydującym o wyborze metod na każdym z etapów przygotowania LSR był ich zasięg, a więc możliwość w dotarciu do jak najszerszej grupy odbiorców. Podjęte działania dostarczą informacji niezbędnych do przygotowania LSR.

 

ETAP I - Analiza potrzeb i potencjału

Metody partycypacyjne:

 • spotkania z mieszkańcami (spotkania otwarte),
 • zogniskowany wywiad grupowy,
 • badanie ankietowe - w tym ankiety dostępne w wersji internetowej,
 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa Messenger.

Etap I zostanie poprzedzony przygotowaniem charakterystyki obszaru LGD oraz ludności objętej wdrażaniem LSR.

Na spotkaniach z mieszkańcami przedstawione będą wyniki z analizy desk research prowadzonej na potrzeby przygotowania LSR przeprowadzone zostaną ankiety na potrzeby diagnozy w zakresie potrzeb rozwojowych i potencjału obszaru, wypracowane zostaną opisy i wartościowanie potencjałów i potrzeb, w tym w obszarach takich jak: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), partnerstwo w realizacji LSR, wskazywane będą słabe oraz mocne strony obszaru LGD, a także szanse i zagrożenia w w/w obszarach, omawiane będą możliwości i sposoby dalszego uczestnictwa w procesie partycypacji przy tworzeniu LSR oraz wybrane zostaną osoby do Grupy Roboczej.

Wypracowane w ramach spotkań wnioski posłużą do prac nad diagnozą, zidentyfikowaniu mocnych i słabych stron obszaru, szans i zagrożeń, wypracowaniu celów strategii, w tym wymiernych celów końcowych dotyczących rezultatów oraz planowanych działań w LSR, a także przygotowaniem budżetu.

Badanie ankietowe pozwoli szeroko zmierzyć postrzeganie społeczne problemów potrzeb i potencjałów obszaru LGD. Punkt Konsultacyjny otwarty na kontakt indywidualny pozwoli gromadzić spostrzeżenia i wnioski związane z analizą w/w zakresów.

 

ETAP II - Analiza SWOT

Metody partycypacyjne:

 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa Messenger,
 • Zespół Roboczy (Grupa Robocza),
 • badania ankietowe.

Analiza mocnych i słabych stron oraz szans i zagrożeń (SWOT) będzie wykonywana drogą partycypacyjną, z udziałem eksperta.

Zgromadzone wcześniej surowe dane będą wartościowane przez eksperta ma podstawie badania ankietowego oraz spostrzeżeń osób odwiedzających PK.

Podczas posiedzeń Zespołu Roboczego pod kierownictwem eksperta zostanie wypracowane ostateczne wartościowanie poszczególnych SWOT, tak aby mogły posłużyć w wyznaczeniu celów LSR.

Zbadane zostaną SWOT w zakresie innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), możliwych partnerstw w realizacji LSR.

 

ETAP III - Cele, planowane rezultaty, przedsięwzięcia, wskaźniki oraz plan działania

Metody partycypacyjne:

 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa messenger,
 • Zespół Roboczy (Grupa Robocza),
 • warsztaty przyszłościowe.

W Internecie zostanie opublikowana fiszka pomysłu na działania lokalne. Osoby odwiedzające PK będą mogły składać fiszki z proponowanymi przez siebie pomysłami na lokalne zmiany. Fiszki nie będą traktowane jako zobowiązanie LSR do realizacji pomysłu a sposób na sprawdzenie jakie kierunki inwestycyjne i projektowe są najpotrzebniejsze. Dzięki temu pozyskany zostanie materiał do dalszych prac w ramach Zespołu Roboczego, który na podstawie zgromadzonych wcześniej danych oraz analizy fiszek będzie mógł zaproponować wstępną wersję celów i przedsięwzięć oraz określić adekwatne wskaźniki. Fiszki, jak i inne propozycje, można będzie wysyłać do PK za pomocą maila lub Messengera.

Jako zwieńczenie tego etapu prac zorganizowane zostaną warsztaty przyszłościowe z udziałem mieszkańców (w tym w szczególności lokalnych liderów, osób zaangażowanych w realizację dotychczasowej LSR, przedsiębiorców) oraz członków Zespołu Roboczego.

W warsztacie weźmie udział ekspert, który jako moderator pomoże w identyfikacji celów wykorzystujących mocne strony i niwelujących słabe strony obszaru LGD.

Podczas warsztatów ostatecznie ustalone zostaną cele, przedsięwzięcia i wskaźniki, które dodadzą wartość do istniejącego wsparcia i będą miały największe szanse na przyczynienie się do osiągnięcia oczekiwanych przez mieszkańców zmian (przedstawionych na etapie I).

Proponowane cele i przedsięwzięcia będą analizowane pod kątem obszarów takich jak: innowacyjność, cyfryzacja, środowisko i klimat, zmiany demograficzne (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), możliwe do realizacji partnerstwa, jak również zgodności i komplementarności z innymi dokumentami, w szczególności strategiami rozwoju gmin i województwa lubelskiego.

W planie działania zostanie przedstawiony racjonalny harmonogram osiągnięcia poszczególnych wskaźników produktu oraz realizacji budżetu LSR.

 

ETAP IV - Budżet

Metody partycypacyjne:

 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa Messenger,
 • Zespół Roboczy (Grupa Robocza),
 • budżet partycypacyjny konsultowany na spotkaniu zorganizowanym dla przedstawicieli sektora społecznego, publicznego i gospodarczego w tym udostępniony do konsultacji na stronie www.

Na tym etapie rolą Punktu Konsultacyjnego będzie pozyskiwanie opinii na temat wybranych celów i przedsięwzięć w kierunku przyporządkowania im odpowiednich kwot w budżecie. 

Zespół Roboczy zaproponuje wstępną wersję budżetu, a ostateczne ustalenie jego kształtu odbędzie się podczas warsztatów budżetu partycypacyjnego, na który zaproszeni będą mieszkańcy, lokalni liderzy oraz osoby i podmioty dotychczas zaangażowane w proces konsultacji.

Obszary: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych (starzenie się społeczeństwa i wyludnianie), możliwe partnerstwa w realizacji LSR będą traktowane priorytetowo.

 

ETAP V – Proces oceny i wyboru operacji, w tym kryteria wyboru

METODY:

 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa komunikatora internetowego
 • Zespół Roboczy (Grupa Robocza),
 • Forum dyskusyjne on-line

Dane i wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych i zebrane przy wykorzystaniu określonych metod będą pomocne przy tworzeniu tego rozdziału. Grupa robocza, z przedstawicielami grup defaworyzowanych, pozwoli na uwzględnienie potrzeb tych grup przy definiowaniu poszczególnych kryteriów i procedur.

Wypracowane przez Zespół Roboczy rozwiązania formalno-instytucjonalne wskazujące sposób powstawania poszczególnych procedur, kryteria wyboru operacji uwzględniające innowacyjność i inkluzywność a także sposób ustanawiania zmiany kryteriów, ustalenia wysokości wsparcia na realizację operacji w ramach LSR zostaną poddane dyskusji on-line.

Do udziału w forum zaproszone zostaną osoby najaktywniej zaangażowane w pracę nad strategią - przy zachowaniu otwartej formuły forum – każdy zainteresowany udziałem w dyskusji mieszkaniec będzie miał możliwość dołączenia do forum.

 

ETAP VI – Monitoring i ewaluacja

METODY:

 • Punkt Konsultacyjny (PK) – w tym przyjmowanie e-maili i obsługa messenger,
 • Zespół Roboczy (Grupa Robocza),
 • Forum dyskusyjne on-line

Na tym etapie zostaną wykorzystane dane i wnioski z przeprowadzonych konsultacji społecznych i zebrane przy wykorzystaniu określonych metod. W Punkcie Konsultacyjnym zostanie przedłożony do publicznej wiadomości zarys procedury monitoringu i ewaluacji LSR. Osoby zainteresowane będą mogły zgłaszać swoje uwagi oraz propozycje zapisów.

Przeprowadzone zostaną konsultacje społeczne, wypracowanych przez Zespół Roboczy i eksperta zasad monitoringu i ewaluacji, a uczestnicy będą mieli możliwość wyrażenia swojej opinii na ich temat. Na spotkaniu zostanie szczegółowo omówiony dokument, zostaną wskazane najważniejsze kwestie z punktu widzenia prawidłowej realizacji LSR. Uczestnicy spotkania będą mieli możliwość wniesienia uszczegółowień oraz uwag do przedstawionej propozycji.

Proces tworzenia LSR zakończy się spotkaniem Zespołu Roboczego z ekspertem, na którym zostaną dopracowane szczegóły planu komunikacji oraz doboru skutecznych działań informacyjnych.

Zagadnienia poruszane na spotkaniach (plan):

1. Prezentacja podejścia LEADER;

2. Prezentacja realizacji LSR 2014-2020 oraz omówienie potencjałów obszaru, potrzeb rozwojowych oraz celu strategii;

3. Dobre praktyki z kraju i zagranicy w obszarze: innowacyjności, cyfryzacji, środowiska i klimatu, zmian demograficznych, partnerstwa w realizacji LSR - jako inspiracja dla lokalnego środowiska;

4. Wypełnienie ankiet przez uczestników;

5. Informacja o dalszych możliwościach udziału w tworzeniu LSR,

6. Pytania, dyskusja. 

 

Sposób wyciągania wniosków: Wnioski z każdego etapu formułowane będą podczas realizacji każdej techniki i zawarte w sprawozdaniu z konsultacji danego etapu. Wnioski wyciągane na bieżąco pozwalają na lepsze prowadzenie kolejnych procesów. Opracowanie dostępne będzie w Internecie. Głos mieszkańców będzie uwzględniany na każdym etapie w ramach poszczególnych technik.

Co będzie miało wpływ na ostateczny kształt LSR: Na ostateczny kształt LSR będą miały wpływ przede wszystkim wyniki konsultacji społecznych, poparte analizą ankiet, wsparcie ekspertów z grupy roboczej, desk reserch, wypowiedzi mieszkańców w komunikatorach internetowych i podczas spotkań otwartych.


 stopka 4x PROW LGD

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.