LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 02.06.2023 r. o godz. 1400, w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS;
 7. Przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” wraz z załącznikami i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 8. Inne sprawy organizacyjne;
 9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 02.06.2023 r. o godzinie 1435 w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 19.05.2023 r. do 02.06.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w latach 2014-2022 wsparło finansowo działania podejmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, którzy zrealizowali projekty w ramach celu „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru”. LGD przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 5 876 279,16 zł.

W ramach powyższego celu dofinansowano 73 projekty w tym m.in. Szlak Kajakowy na rzece Wieprz, Szlak Rowerowy Greenways „Dziedzictwo Wschodu”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Siennicy Różanej, Izbę Pamięci w Małochwieju Dużym, Miejsce do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie, Centrum Aktywności Społecznej w Dobryniowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie oraz projekt rewitalizacji Wieży Ariańskiej w Krynicy.

Najwięcej środków w ramach wskazanego celu pozyskały Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD na projekty budowy i przebudowy świetlic wiejskich, gminnych centrów kultury, zabytkowych budynków, placów zabaw dla dzieci, a także na doposażenie lokalnych świetlic oraz organizację punktów informacji turystycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów.


Granty    Granty    Granty    Granty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” od 2008 r. nieustannie aktywizuje społeczność lokalną do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych w ramach osi LEADER.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat LGD przeprowadziło liczne nabory wniosków w ramach projektów grantowych, skierowanych w szczególności na potrzeby małych organizacji działających na obszarze powiatu krasnostawskiego na łączną kwotę 2 930 899,92 PLN.

W latach 2014-2022 projekty grantowe były realizowane w różnych obszarach tematycznych:

 • „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” poprzez wydanie publikacji promujących obszar LGD.
 • „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru
 • „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”
 • Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD”

W związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań grantowych, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów. W kolejnych latach projekty będą skierowane do seniorów (tzw. srebrna gospodarka), będą wspierać działania wzmacniające potencjał młodzieży, oraz Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.


Granty    Granty    Granty    Granty    Granty

Zapraszamy do zgłaszania uwag / propozycji do projektu zmian do LSR, w związku z możliwością przeniesienia wolnych środków na inne, możliwe na obecnym etapie wdrażania LSR, działanie.

Informacja - dni wolne od pracy

 
Informujemy, że biuro Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”

w dniu 02 maja 2023 r. będzie nieczynne.

Za utrudnienia przepraszamy.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.