LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 30.06.2023 r. o godz. 1600, w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”;
 6. Inne sprawy organizacyjne;
 7. Zamknięcie obrad.

Obecność na Walnym jest obowiązkowa ze względu na konieczność podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie. Jeżeli jednak nie ma możliwości osobistego uczestnictwa istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa (do pobrania poniżej) innej osobie do udziału w głosowaniu w zakresie objętym zawiadomieniem. Przedmiotem zmian w Statucie będzie zmiana celu działania polegająca na ograniczeniu tekstu do 4 tysięcy znaków zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego Lublin-Wschód w Lublinie z/s w Świdniku VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego przekazanym pismem z dnia 01.06.2023 r. 

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 30.06.2023 r. o godzinie 1635 w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 16.06.2023 r. do 30.06.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

 Pełnomoctnictwo: download(.pdf)

Dnia 2 czerwca br. zostały podpisane umowy na realizację dwóch zadań w ramach projektu grantowego:

 • grant w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD” oraz
 • grant w ramach poddziałania 2.4 wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 pn. „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych”.

Celem zadania w ramach poddziałania 19.2 jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR okresie trwania projektu.

Celem zadania w ramach poddziałania 2.4 jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru.

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 19 organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”.

W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 259 933,00 zł polegające na zakupie wyposażenia niezbędnego do rozwoju potencjału organizacji pozarządowych oraz organizacji spotkań integracyjnych dla lokalnej społeczności:

 • „Zakup wyposażenie niezbędnego do rozwoju potencjału Stowarzyszenia Gminny Klub Sportowy Łopiennik” – Stowarzyszenie Gminny Klub Sportowy Łopiennik;
 • „Remiza na nowo” – Koło Gospodyń Wiejskich „SWOJAKI” w Tarzymiechach Trzecich;
 • „Wzmocnienie organizacji KGW w Woli Żulińskiej poprzez zakup doposażenie kuchennego” – Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej;
 • „Wzmocnienie potencjału KGW „Razem Lepiej” poprzez doposażenie” – Koło Gospodyń Wiejskich „Razem Lepiej” w Ksawerówce;
 • „Wzmocnienie kapitału społecznego na obszarze LSR poprzez podnoszenie wiedzy i potencjału Lokalnej Organizacji Turystycznie – »Krasnystaw – Wrota Roztocza«” – Lokalna Organizacja Turystyczna „Krasnystaw – Wrota Roztocza”;
 • „Aktywni razem” – Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”;
 • „Współpraca rozwija potencjał” – zakup wyposażenia na rzecz Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej” – Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Siennickiej;
 • „W zdrowym ciele – zdrowy mały Druh” – Ochotnicza Straż Pożarna w Bzitem;
 • „Nasza wspólna historia’ – Koło Gospodyń Wiejskich w Równiankach „Wszyscy Razem”;
 • „Zakup wyposażenia (zastawy stołowej) dla Domu Kultury w Kraśniczynie” – Dom Kultury w Kraśniczynie;
 • „Wzmocnienie potencjału organizacji pozarządowej poprzez zakup nagłośnienia” – Koło Gospodyń Wiejskich w Ostrzycy;
 • „Wzmocnienie kapitału społecznego Stowarzyszenia Twórców Kultury »PALETA«” – Stowarzyszenie Twórców Kultury „PALETA”;
 • „Wzmocnienie potencjału KGW ”Kreatywne Marysieńki” poprzez zakup doposażenia- Koło Gospodyń Wiejskich w Marysinie „Kreatywne Marysieńki”;
 • „Szkolne centrum naukowo-konferencyjne” – Stowarzyszenie Przyjaciół Krasnostawskiej Jedynki;
 • „Zakup materiałów i wyposażenia niezbędnego do wzmocnienia potencjału i rozwoju aktywności społecznej Stowarzyszenia Sami Swoi” – Stowarzyszenie Sami Swoi.

W ramach projektu zostaną zrealizowane również następujące zadania na łączną kwotę 69 841,00 zł polegające na druku publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki:

 • „Historia powstania pomnika Hetmana Stanisława Żółkiewskiego w Żółkiewce” – Regionalne Towarzystwo Przyjaciół Żółkiewki;
 • „Krasnostawski Słownik Biograficzny” – Towarzystwo Historyczne im. Antoniego Patka;
 • „Gmina Kraśniczyn – informator” – Gmina Kraśniczyn;
 • „Wydanie publikacji pt. »Pokolenia i portrety«” – Stowarzyszenie Wspólnie dla Gminy Krasnystaw.

Łączna kwota obu grantów to 329 774,00 zł.

Zadania zostaną zrealizowane do 30 września 2023 r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 02.06.2023 r. o godz. 1400, w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS;
 7. Przyjęcie Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez Społeczność na lata 2023-2027 Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” wraz z załącznikami i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 8. Inne sprawy organizacyjne;
 9. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 02.06.2023 r. o godzinie 1435 w Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10 w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 19.05.2023 r. do 02.06.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w latach 2014-2022 wsparło finansowo działania podejmowane przez Jednostki Samorządu Terytorialnego, organizacje pozarządowe oraz przedsiębiorców, którzy zrealizowali projekty w ramach celu „Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru”. LGD przeznaczyło na ten cel kwotę w wysokości 5 876 279,16 zł.

W ramach powyższego celu dofinansowano 73 projekty w tym m.in. Szlak Kajakowy na rzece Wieprz, Szlak Rowerowy Greenways „Dziedzictwo Wschodu”, Muzeum Sztuki Nowoczesnej w Siennicy Różanej, Izbę Pamięci w Małochwieju Dużym, Miejsce do wypoczynku i integracji w Krasnymstawie, Centrum Aktywności Społecznej w Dobryniowie, Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji w Krasnymstawie oraz projekt rewitalizacji Wieży Ariańskiej w Krynicy.

Najwięcej środków w ramach wskazanego celu pozyskały Jednostki Samorządu Terytorialnego z obszaru LGD na projekty budowy i przebudowy świetlic wiejskich, gminnych centrów kultury, zabytkowych budynków, placów zabaw dla dzieci, a także na doposażenie lokalnych świetlic oraz organizację punktów informacji turystycznej.

W związku z dużym zainteresowaniem Jednostek Samorządu Terytorialnego, organizacji pozarządowych oraz przedsiębiorców realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów.


Granty    Granty    Granty    Granty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” od 2008 r. nieustannie aktywizuje społeczność lokalną do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych w ramach osi LEADER.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat LGD przeprowadziło liczne nabory wniosków w ramach projektów grantowych, skierowanych w szczególności na potrzeby małych organizacji działających na obszarze powiatu krasnostawskiego na łączną kwotę 2 930 899,92 PLN.

W latach 2014-2022 projekty grantowe były realizowane w różnych obszarach tematycznych:

 • „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” poprzez wydanie publikacji promujących obszar LGD.
 • „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru
 • „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”
 • Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD”

W związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań grantowych, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów. W kolejnych latach projekty będą skierowane do seniorów (tzw. srebrna gospodarka), będą wspierać działania wzmacniające potencjał młodzieży, oraz Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.


Granty    Granty    Granty    Granty    Granty

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.