LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020

Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Ekolubelskie 2020’’. Zwycięzcy otrzymają tytuł „Lubelski Ekorolnik 2020”.
Konkurs ma na celu upowszechnianie wiedzy i promocję gospodarowania metodami ekologicznymi, identyfikację i szerzenie dobrych praktyk w zakresie rolnictwa ekologicznego, wdrażanie takich rozwiązań w innych gospodarstwach rolnych oraz rozpowszechnianie wiedzy z zakresu rolnictwa ekologicznego.
Do udziału są zaproszeni rolnicy ekologiczni z województwa lubelskiego, którzy posiadają aktualny certyfikat wydany przez upoważnioną jednostkę certyfikującą i wytwarzają produkty rolnictwa ekologicznego, przedsiębiorców rolnych, przetwórców produktów ekologicznych, producentów i sprzedawców płodów rolnych MOL, RHD.

Zgłoszenia należy przesyłać do 27 lipca 2020 r. (decyduje data wpływu do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego w Lublinie – stempla z Kancelarii Ogólnej UMWL w Lublinie) na adres:
Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie
ul. Artura Grottgera 4, 20-029 Lublin
z dopiskiem: „Ekolubelskie 2020”

Regulamin konkursu: pobierz, formularz zgłoszeniowy: pobierz

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu: tutaj

 

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020


Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu 09.07.2020r. odbyło się Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” podczas którego dokonano wyboru członków czwartej kadencji Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”.

 

Zarząd: https://lgdkrasnystaw.pl/zarzad
Rada: https://lgdkrasnystaw.pl/rada
Komisja Rewizyjna: https://lgdkrasnystaw.pl/komisja-rewizyjna

Członkom pełniącym funkcje we władzach LGD w poprzedniej kadencji dziękujemy za współpracę. Wszystkim członkom LGD wybranym do władz naszej organizacji gratulujemy i życzymy sukcesów w pracy.

 

Konkurs - Rolnik z lubelskiego 2020


Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego organizuje konkurs pod nazwą: ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’
, który stwarza okazję do promocji oraz wyróżnienia najlepszych rolników w czterech kategoriach konkursowych: produkcja zwierzęca, produkcja roślinna, ogrodnictwo, sadownictwo.

 

Formularz zgłoszeniowy należy przesyłać na adres Urzędu Marszałkowskiego z dopiskiem ,,Rolnik z Lubelskiego 2020’’ do dnia 24 lipca 2020 r.

Regulamin konkursu: pobierz, formularz zgłoszeniowy: pobierz

Link do strony Urzędu Marszałkowskiego, na której zawarte są wszystkie informacje dotyczące konkursu: tutaj

 

 

Konkurs fotograficzny - Wakacje na pięknej Ziemi Krasnostawskiej

 

Regulamin konkursu fotograficznego (otwórz/pobierz)

Formularz zgłoszeniowy (otwórz/pobierz)

 

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 9 lipca 2020 r. r. o godzinie 14.00
Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2019 i podjęcie uchwał;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2019;
 10. Wybór członków czwartej kadencji Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 11. Wybór członków czwartej kadencji Zarządu Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 12. Wybór członków czwartej kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 13. Inne sprawy organizacyjne;
 14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

informacje dla wnioskodawcow

Nabór 1/2020/G - protokół: download / listy: download

Nabór 1/2020 - protokół: download / listy: download

Informujemy, że zgodnie z procedurą oceny projektów nie podajemy nazwisk osób biorących udział w ocenie wniosków.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.