LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Ważne informacje

 

 

Pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi
z dn. 06.05.2020 r.

 

 

W załączeniu zamieszczone zostało pismo Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z odpowiedziami dotyczącymi ostatnich zagadnień wynikających ze stanu epidemi w Polsce, w tym zobowiązania do:
- zachowania terminu realizacji operacji,
- podlegania ubezpieczeniom społecznym, zarówno przy samozatrudnieniu, jak i przy zatrudnieniu pracowników w ramach 19.2,
- wykonywania działalności gospodarczej,
- osiągnięcia 30% zakładanego w biznesplanie ilościowego lub wartościowego poziomu sprzedaży produktów lub usług,
- utrzymania liczby pracowników w ramach operacji,
- poniesienia kosztów kwalifikowalnych podlegających refundacji,
- realizacji zadań w ramach projektu grantowego,
- zatrudnienia osób z grupy defaworyzowanej,
- zatrudnienia pracowników w łącznym wymiarze określonym odpowiednim dla danej LGD oraz ponoszenia kosztów ich zatrudnienia w przypadku poddziałania 19.4.

załacznik/pismo: download(.pdf)</>

informacje dla wnioskodawcow

 

 

1. lista wniosków / skan: download(.pdf)

 

Komunikat

 

 

Komunikat dotyczący uchylenia przepisów dotyczących konkurencyjnego trybu wyboru wykonawców.

 

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa informuje, że od dnia 18.04.2020r. utraciło moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018r. w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo – finansowych operacji oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy technicznej

Szczegółowe informacje na stronie ARiMR (link)

Ważne informacje

 

Ważne informacje dla beneficjentów poddziałania 19.2 Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020

pobierz/otwórz: download(.pdf)</>

 

Ogłoszenia - nabory wniosków

 

Szanowni Państwo,
informujemy o ogłoszonym naborze wniosków
dla przedsięwzięcia
:

2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR - ogłoszenie nr 1/2020

 

Pełna treść ogłoszenia: tutaj

 

Ogłoszenia - nabory wniosków

 

Informacja dla Grantobiorców dot. naboru wniosków o powierzenie grantu nr 1/2020/G.

Z uwagi na obecną sytuację prawną w kraju informujemy o przedłużeniu naboru wniosków do dnia 16 kwietnia 2020 r.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.