Interpretacja dot. stosowania PZP przez Lokalne Grupy Działania
download

Wyjaśnienia dotyczące kosztów kwalifikowalnych - środków transportu - w ramach poddziałania 19.2
download

Wyjaśnienia z ARiMR dotyczące środków transportu.
download

Ważne! Wyjaśnienia ARiMR dotyczące podejmowania i rozwijania działalności gospodarczej.
download

Wyjaśnienia w ramach poddziałania 19.2
download

Podejmowanie działalności gospodarczej przez osoby pracujące na etat - kwestie ZUS.
download

Wyjaśnienia dotyczące utworzenia miejsca pracy oraz założenia działalności gospodarczej.
download

Wyjaśnienia dla JST dotyczące Pzp i kosztów niekwalifikowanych.
download

Pytania i odpowiedzi z ARiMR cz.1
download

Pytania i odpowiedzi z ARiMR cz.2
download

Wyjaśnienia dt. poddziałania Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność z dn. 23.11.2016r.
download

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020
download

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (aktualizacja z dn. 22.09.2017)
download

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (aktualizacja z dn. 29.12.2017)
download

Zmiana przepisów dotyczących konkurencyjnego wyboru wykonawców poszczególnych zadań
ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
download

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (aktualizacja z dn. 23.02.2018)
download

W odpowiedzi na liczne zapytania w sprawie § 7 pkt 5, pkt 6 i pkt 7
uszczegóławiamy w jaki sposób należy interpretować w/w zapisy
download

Pytania i odpowiedzi w zakresie poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii
rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW 2014-2020 (aktualizacja z dn. 25.10.2018)
download

Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójnosci
finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020
download

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności
download

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 14 lutego 2018 r.
w sprawie wyboru wykonawców zadań ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym operacji
oraz warunków dokonywania zmniejszeń kwot pomocy oraz pomocy technicznej
download

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 30 kwietnia 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego
przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
download

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 15 maja 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Przygotowanie i realizacja działań w zakresie współpracy z lokalną grupą działania”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
download

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 listopada 2018 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
download

Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r.
w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020
download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.