LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

informacje granty

W dniu 07 stycznia 2021r. w imieniu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” Prezes Dorota Sawa podpisała umowę nr 01405-6935-UM0322679/20 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 12 zadań na łączną kwotę 199 998,00 zł polegających na organizacji szkoleń i warsztatów tematycznych, zajęć edukacyjnych, wyjazdów studyjnych i plenerowych imprez edukacyjnych. Celem zadania jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane na obszarze LGD (tj. osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby po 50 r.ż.) w okresie trwania projektu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

informacje granty

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” informuje, że wyniku realizacji zadań objętych grantem w ramach Przedsięwzięcia 2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych zostały wydane publikacje.

Szczegóły: download(.pdf)

 

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD

 

Informacja - zmiana terminu


Informujemy, że ze względu na utrzymującą się sytuację epidemiologiczną spotkanie konsultacyjne dotyczące proponowanych zmian w LSR w ramach prowadzonych konsultacji społecznych odbędzie się 12.01.2021 r. (wtorek) o godz. 10.00 w trybie wideokonferencji.

Chcąc umożliwić Państwu udział w spotkaniu postanowiliśmy zorganizować je za pośrednictwem platformy ClickMeeting, która pozwala na udział w szkoleniu przy wykorzystaniu przeglądarki, bez konieczności pobierania i instalowania dodatkowych programów.

Każda osoba zainteresowana udziałem proszona jest o kontakt z naszym biurem i przesłanie zgłoszenia (imię, nazwisko i adres e-mailowy) na adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. do dnia 11.01.2021r. godz. 15:00 w celu otrzymania potwierdzenia mailowego od organizatora.

 

 

lgd krasnystaw boze narodzenie 2020

 

Festiwal Pączka i Faworka 2020

 

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 04 grudnia 2020 roku, zaszczytne wyróżnienie w konkursie ,,Lider Powiatu Krasnostawskiego 2020”, Kapituła Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” przyznała pani Wandzie Domańskiej – emerytowanej nauczycielce i Radnej Gminy Krasnystaw.
Komisja konkursowa doceniła szczególne zaangażowanie i aktywność pani Wandy w działalności na rzecz poprawy warunków życia wśród mieszkańców wsi Zażółkiew oraz popularyzowaniu odpowiedzialnych postaw liderskich. Serdecznie gratulujemy wyróżnienia!

 

Konsultacje społeczne - Zmiany w LSR

 

Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020.

 

Projekt zmian zawiera:
1. Propozycję wykorzystania różnicy kursowej wynikającej z przeliczenia dostępnego budżetu z waluty PLN na EURO dla poddziałania 19.2 w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich 2014 – 2020 w poszczególnych przedsięwzięciach:

1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw – 225 000 €
Wzrost wskaźników o: Liczba utworzonych miejsc pracy – 8 szt., Liczba utrzymanych miejsc pracy – 8 osób.
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – 136 374,55 €
Wzrost wskaźników o: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej – 10 szt., Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej – 500 osób.
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR – 51 833,08€
Bez wzrostu wskaźników.
2. Rezygnację z realizacji przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego z uwagi na brak pozytywnych rozstrzygnięć ogłoszonych naborów wniosków.
4. Propozycję wprowadzenia kwoty 120 000 € na działanie 19.3 oraz realizacji projektu współpracy w ramach Przedsięwzięcia 2.1
Sposób podziału kwoty z uwzględnieniem wartości wskaźników oraz inne wprowadzone zmiany zostały oznaczone na czerwono w załączonym dokumencie: Strategia Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność lokalną na lata 2014 – 2020 dla obszaru Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS (pobierz)

Czekamy na Państwa propozycje lub uwagi do proponowanych zmian, które należy przesłać na Formularzu zgłaszania uwag (pobierz) w terminie do 23 grudnia 2020 r. w formie:
- elektronicznej na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. z tytułem korespondencji „Zmiana LSR”,
- pocztą tradycyjną lub
- osobiście w biurze LGD przy ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw (II piętro).
Osoba do kontaktu: Anna Maciuk – pracownik biura LGD.

Informujemy również o spotkaniu konsultacyjnym dotyczącym proponowanych zmian w dniu 05 stycznia 2021 r. o godzinie 10.00 w siedzibie LGD Krasnystaw PLUS.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.