LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

 

informacja o realizowanej operacji czerwiec 2019

 

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30
w Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji
przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2018;
 10. Wybór i zatwierdzenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS" i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 11. Wybór i zatwierdzenie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Regulaminie Biura i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 15. Inne sprawy organizacyjne;
 16. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 04.06.2019r.
do 19.06.2019r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

 

zaproszenie 3 wojewodzki dzien pola s1

...kliknij obraz aby powiększyć

zaproszenie 3 wojewodzki dzien pola s2 zaproszenie 3 wojewodzki dzien pola s3

zaproszenie 3 wojewodzki dzien pola s4 zaproszenie 3 wojewodzki dzien pola s5

 

Konsultacje społeczne

   Informujemy, że Zarząd Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS na wniosek Rady LGD podjął uchwałę w sprawie przystąpienia do aktualizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, „Podręcznika procedur i zasad …” oraz „Procedury przyznawania pomocy …” . Proponowane zmiany w treści dokumentów dotyczą ujednolicenia nazw wskaźników, korekt błędów językowych, uzupełnień, przyporządkowania nazw i wartości wskaźników rezultatu adekwatnych do wskaźników produktu, zasad wyboru wniosków oraz dostosowania zapisów do obowiązujących aktów prawnych i wytycznych. Wszystkie propozycje zmian w dokumentach zostały zaznaczone kolorem czerwonym. Tekst proponowany do usunięcia lub zmiany został przekreślony.

   Projekt zmian zawiera propozycję podziału dodatkowo przyznanych środków, o jakie będzie ubiegać się LGD. Ich podział wymaga zachowania zasady wyliczenia 11% od wysokości środków finansowych określonych w § 4 ust. 1 pkt 1 umowy ramowej oraz wielokrotności 10 tys. zł a także przeznaczenia w/w kwoty na operacje dotyczące rozwoju przedsiębiorczości na obszarze LSR.

mMjowka 2019

Szanowni Państwo!
   W imieniu Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus” dziękuję wszystkim Mieszkańcom, organizacjom i stowarzyszeniom za uczestnictwo w ,,Tradycyjnej Majówce z Karpiem”, która odbyła się w dniu 5 maja 2019 r w Krasnymstawie. Dziękuję za wszelką pomoc w organizacji i czuwaniu nad sprawnym przebiegiem konkursu pt. ,,Najsmaczniejsza potrawa z karpia”.

   Pragnę bardzo serdecznie podziękować za wysiłek, trud, serce i zaangażowanie jakie zostało włożone w uroczystą oprawę kulinarną imprezy wszystkim Paniom z KGW Równianki ,,Wszyscy Razem”, KGW Chorupnik, KGW Widniówka, KGW Bobrowe - Olesin, KGW Stowarzyszenie Mieszkańców Przedmieścia Zastawie, Spółdzielni Socjalnej ,,Własne Kąty” z Krasnegostawu, KGW Poperczyn, KGW Zażółkiew, KGW Bończa Kolonia, KGW Bzowiec, KGW Chłaniów, KGW Źródła Werbki, KGW Krupe, które społecznie, w sposób bezinteresowny zaangażowały się w przygotowanie potraw konkursowych.

   Dzięki okazanemu wsparciu udało się stworzyć niezapomnianą imprezę, którą mieszkańcy Krasnegostawu oraz przybyli goście będą długo wspominać.

   Słowa podziękowania za miłą współpracę kieruję na ręce Pani Poseł Teresy Hałas, Starosty Krasnostawskiego – Pana Andrzeja Leńczuka, Burmistrza Krasnegostawu – Pana Roberta Kościuka, Prezesa Banku Spółdzielczego w Izbicy - Pana Marcina Wojewody, Dyrektora KDK - Pana Damiana Kozyrskiego i wszystkich zaangażowanych w organizację ,,Tradycyjnej Majówki z Karpiem” pracowników Urzędu Miasta w Krasnymstawie, KDK w Krasnymstawie, GCK w Siennicy Nadolnej, MDK w Krasnymstawie.

   Dziękuję wszystkim ludziom dobrej woli oraz wszystkim tym, którzy nie zostali wymienieni, a których praca i wkład przyczyniły się do organizacji krasnostawskiej imprezy..

Dorota Sawa
Prezes Zarządu Stowarzyszenia LGD ,,Krasnystaw Plus”

 

downloadWyniki konkursu „Najsmaczniejsza potrawa z karpia” (.pdf)

 

 

 

lubelski spichlerz

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.