LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” od 2008 r. nieustannie aktywizuje społeczność lokalną do wspólnego działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz poprawy jakości życia mieszkańców przy wsparciu środków unijnych w ramach osi LEADER.

Na przestrzeni ostatnich 15 lat LGD przeprowadziło liczne nabory wniosków w ramach projektów grantowych, skierowanych w szczególności na potrzeby małych organizacji działających na obszarze powiatu krasnostawskiego na łączną kwotę 2 930 899,92 PLN.

W latach 2014-2022 projekty grantowe były realizowane w różnych obszarach tematycznych:

  • „Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych” poprzez wydanie publikacji promujących obszar LGD.
  • „Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru
  • „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”
  • Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD”

W związku z dużym zainteresowaniem organizacji pozarządowych realizacją projektów, Stowarzyszenie przewiduje kontynuację działań grantowych, wspierających lokalną społeczność w realizowaniu zaplanowanych pomysłów. W kolejnych latach projekty będą skierowane do seniorów (tzw. srebrna gospodarka), będą wspierać działania wzmacniające potencjał młodzieży, oraz Kół Gospodyń Wiejskich i Ochotniczych Straży Pożarnych.


Granty    Granty    Granty    Granty    Granty

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.