LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

ogłoszenie o wynikach naboru

 

 

Zarząd Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS informuje o rozpoczęciu konsultacji społecznych w sprawie zmiany lokalnych kryteriów wyboru.

 

 

  • Kryterium nr 4: Wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki

Jest: Wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki
Propozycja zmiany: wykreślenie kryterium.
Uzasadnienie: Kryterium nie przyniosło oczekiwanego rezultatu. Kryterium stanowi utrudnienie realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, gdyż bardzo dobre projekty wpisujące się w cele LSR mogą mieć trudność z uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów. Sytuacja taka miała miejsce podczas naboru nr 1/2016.

  • Kryterium nr 6: Operacja zakłada wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy

Jest: Operacja zakłada wkład własny wnioskodawcy przekraczający intensywność pomocy. Maksymalna ocena za spełnione kryterium – 10 pkt.
Propozycja zmiany: obniżenie maksymalnej oceny za spełnione kryterium
z 10 pkt. na 5 pkt.
Uzasadnienie: Pozostawienie tego kryterium na poziomie przyznawania 10 pkt. utrudni LGD znacząco realizację Lokalnej Strategii Rozwoju, gdyż bardzo dobre pomysły wpisujące się w cele LSR – mogą mieć trudność z uzyskaniem odpowiedniej ilości punktów.
Sytuacja taka miała miejsce podczas naboru nr 1/2016, w którym to naborze ani jeden wniosek nie otrzymał punktów w tym kryterium. Proponuje się zmianę ilości przyznawanych punktów z 10 na 5.

Uwagi i sugestie do proponowanych zmian można zgłaszać w terminie 7 dni
od dnia 15.02.2017r. w siedzibie biura przy ul. Matysiaka 7 oraz podczas spotkania,
które odbędzie się w poniedziałek 20.02.2017r. o godz. 8.30 w siedzibie LGD.

informacje dla wnioskodawcow

lista rankingowa / skan: download(.pdf)

operacje wybrane / skan: download(.pdf)

operacje niewybrane / skan: download(.pdf)

 

zestawienie ocenionych wniosków / skan: download(.pdf)

protokół z posiedzenia Rady LGD / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

lista obecności / skan: download(.pdf)

informacje dla wnioskodawcow

 

operacje zgodne / skan: download(.pdf)

operacje wybrane / skan: download(.pdf)

 

protokół z posiedzenia Rady LGD / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

lista obecności / skan: download(.pdf)

informacje dla wnioskodawcow

operacje zgodne / skan: download(.pdf)

operacje wybrane / skan: download(.pdf)

operacje niewybrane / skan: download(.pdf)

 

protokół z posiedzenia Rady LGD / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronnosci i poufności / skan: download(.pdf)

lista obecności / skan: download(.pdf)

informacje dla wnioskodawcow

 

 

lista operacji / skan: download(.pdf)

 

 

protokół z posiedzenia Rady LGD / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronności i poufności / skan: download(.pdf)

lista obecności / skan: download(.pdf)

informacje dla wnioskodawcow

 

 

lista operacji / skan: download(.pdf)

 

 

protokół z posiedzenia Rady LGD / skan: download(.pdf)

deklaracje bezstronności i poufności / skan: download(.pdf)

lista obecności / skan: download(.pdf)

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.