LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

nabór i konsultacje

 

Stowarzyszenie LGD „Krasnystaw PLUS” informuje
o terminie naboru i konsultacji fiszek operacji
w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”
,

 

które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach przedsięwzięć:

 • 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru – limit na działanie: 1 986 1803,69 zł,
 • 3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego – limit na działanie: 200 000,00 zł.

1.   Termin naboru i konsultacji fiszek operacji:

od 03 kwietnia 2017 r. do 14 kwietnia 2017 r.

2.   Miejsce naboru i konsultacji fiszek operacji: Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

3.   Tryb składania fiszek operacji: fiszki operacji należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu, od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00, osobiście lub pocztą tradycyjną do dnia wskazanego w informacji o naborze.

4.   Wzór formularza fiszki operacji:

formularz: download(.pdf) download(.doc)

Wzór formularza fiszki operacji jest także dostępny w siedzibie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”

5.   Złożenie fiszki operacji nie jest obligatoryjne i nie ma wpływu na proces składania i oceny wniosków o dofinansowanie operacji,

6.   Etap konsultacji fiszek operacji ma na celu wskazanie Wnioskodawcy, czy zaproponowany pomysł wpisuje się w założenia konkursu przy uwzględnieniu:

 • Zgodności z celem głównym i szczegółowymi LSR, przez osiągnięcie zaplanowanych w LSR wskaźników produktu i rezultatu,
 • Zgodności z programem, w ramach którego jest planowana realizacja,
 • Wykluczeń podmiotowych,
 • Wykluczeń przedmiotowych,
 • Wykonalności operacji we wskazanych ramach czasowych,
 • Kwalifikowalności wydatków,
 • Posiadania numeru identyfikacyjnego,
 • Realizacji przedsięwzięcia na właściwym terenie,
 • Założeń budżetu operacji.

7.   Opis procedury naboru i konsultacji fiszek operacji reguluje pkt. 4.1 Podręcznika procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, dostępnego na stronie internetowej lgdkrasnystaw.pl w zakładce Procedury wyboru operacji > Procedury pozostałe

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.