LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” w związku z treścią art. 10 ust. 1 e ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) ze względu na wprowadzony stan epidemii, zdecydował o zwołaniu Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym proszę o przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgody na udział w trybie zdalnym w Walnym Zebraniu Członków, następującej treści: „Ja niżej podpisana/y (Imię i Nazwisko), wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. Oświadczenie do pobrania (.doc): tutaj

Jednocześnie informuję, że na adres e-mail, którym przesłana zostanie w/w zgoda biuro LGD „Krasnystaw PLUS”, odeśle link z dostępem do zdalnego udziału w Walnym Zebraniu.
Udział w Walnym Zebraniu jest możliwy w następujący sposób:

 • za pośrednictwem komputera lub telefonu z dostępem do Internetu poprzez kliknięcie zaproszenia przesłanego na adres email członka LGD;
 • Za pośrednictwem komputera lub telefonu z dostępem do Internetu poprzez wejście na stronę ClickMeeting link i podanie numeru ID przesłanego na adres mailowy lub numer telefonu członka LGD.

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Walnym Zebraniu prosimy o potwierdzenie udziału do 21.06.2021r. Test połączenia można wykonać w uzgodnionym telefonicznie terminie z biurem LGD.

Wszystkich członków LGD, którzy nie mają technicznych możliwości udziału w zebraniu, a chcieliby w nim uczestniczyć prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru w terminie do 21.06.2021r. pod numerem telefonu 506 371 309, wówczas zainteresowanym osobom nie mającym możliwości skorzystania z platformy internetowej biuro LGD zorganizuje możliwość udziału w zebraniu.

W trakcie obrad odbędą się głosowania imienne w następujący sposób: Przewodniczący odczyta imię i nazwisko uczestnika i zada pytanie czy głosujący oddaje swój głos: „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” po czym wynik głosowania zostanie odnotowany przez sekretarza zebrania. Z głosowania zostaną sporządzone imienne protokoły głosowania, które będą stanowiły załącznik do protokołu obrad. Każdy Członek Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” zobowiązany jest do zalogowania się swoim pełnym imieniem i nazwiskiem.

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) art. 10 ust 1a-1e Zarząd zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23.06.2021r. o godz. 14.00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 8. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2020.
 10. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 11. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 12. Inne sprawy organizacyjne;
 13. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 23.06.2021r. o godzinie 14.35 w trybie zdalnym na platformie ClickMeeting.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 08.06.2021r. do 23.06.2021r. w godz. od 8.00 do 16.00.

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.