LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

LSR Konsultacje

Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” podjął decyzję o ubieganiu się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach realizacji LSR.

Wartość dodatkowych środków finansowych, o które może ubiegać się LGD „Krasnystaw PLUS” wynosi: 578 000 EURO (tj. 2 312 000 PLN – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym warunkiem koniecznym jest przeznaczenie co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Poniżej przedstawiamy projekt podziału dodatkowych środków i zapraszamy do przekazywania uwag i propozycji ich wykorzystania na formularzu zgłaszania uwag, który jest dostępny tutaj lub poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proponowany projekt podziału dodatkowych środków:

1). W ramach celu szczegółowego 1.1 – Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości dotyczącego wsparcia w zakresie:
– przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej proponujemy zwiększyć środki na premie po 100 000 zł – zwiększając budżet w LSR na te działania o kwotę 225 000 EURO/900 000 zł (tj. na 9 premii po 100 tys. zł) przy wskaźnikach: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 9 szt., Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy: 9 szt.;

2) W ramach celu szczegółowego 1.2 – Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru proponujemy zwiększenie budżetu:
– w przedsięwzięciu 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na zwiększenie liczby nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na kwotę 275 000EURO/1 100 000 zł przy wskaźnikach: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej: 11, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 550 osób;
– w przedsięwzięciu 1.2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (grant) zwiększenie budżetu na kontynuację grantu na wydanie publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki na kwotę 13 000EURO/52 000 zł przy wskaźnikach: Liczba publikacji: 2, Liczba odbiorców publikacji: 160 osób;

3) W ramach celu szczegółowego 1.3. – Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LGD proponujemy zwiększenie budżetu w zakresie:
– przedsięwzięcia 1.3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD zwiększenie budżetu na kontynuację grantu na wsparcie organizacji pozarządowych o kwotę 65 000 EURO/260 000 zł przy wskaźnikach: Liczba wspartych organizacji – 8 szt., Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmującej wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego – 4; Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach włączenia społecznego – 400 osób.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym formularzu do dnia 08 czerwca 2021r. do godz.16.00 pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub osobiście w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-230 Krasnystaw.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 07 czerwca 2021r. do godz. 08.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne on-line dla mieszkańców, przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony zostanie opracowana końcowa wersja propozycji zmian w LSR, która zostanie przekazana pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.