LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy z zakresem obowiązków związanych z aplikowaniem oraz rozliczaniem projektów. Doświadczenie lub wykształcenie w zakresie prowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej.
3. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, prawo jazdy kat. B
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne
2. Doświadczenie w koordynowaniu projektów z UE
3. Znajomość języków: j. angielski / j. niemiecki
4. Doświadczenie związane z pracą w komisjach oceniających wnioski.
5. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy
6. Sumienność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji prac

Do obowiązków Koordynatora ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej:
1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
2. Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
4. Zarządzanie ryzykami grantów poprzez identyfikację potencjalnych ryzyk oraz opracowywanie strategii reakcji.
5. Kontrolowanie i nadzór nad postępem prac oraz zgodności z celami projektów i postępem prac ze względu na czas i jakość.
6. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
7. Kontrolowanie prawidłowości stosowania obowiązujących procedur.
8. Weryfikacja dokumentów do podpisania umowy oraz przygotowywanie umów o powierzenie grantu i aneksów do umów.
9. Kontrola realizacji grantów.
10. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
11. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
12. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
13. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
14. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
15. Realizacja projektów Stowarzyszenia.
16. Uczestnictwo w organizowanych przez LGD targach, konferencjach, wystawach, szkoleniach.
17. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
18. Prowadzenie doradztwa z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura określonych w „Regulaminie Biura”

Zakres uprawnień:
1. Podpisywanie pod względem merytorycznym przygotowywanych dokumentów.
2. Przeprowadzanie kontroli na miejscu u grantobiorcy oraz sporządzanie informacji pokontrolnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- List motywacyjny,
- Życiorys (CV),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 01.08. – 16.08.2016r. Aplikacje, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data doręczenia przesyłki do biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie LGD lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w Krasnymstawie ul. Matysiaka 7, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej”.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pod adresem: www.lgdkrasnystaw.pl.

Krasnystaw, dnia 18.07.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.