OGŁOSZENIE nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 06.07.2018
ogłasza nabór
wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie 2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów
lub dziedzictwa kulturowego obszaru

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 27/07/2018 r., godz. 8.00 do dnia 21/08/2018, godz. 16.00

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej Przygotowania dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu w terenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

 

   Przypominamy, iż termin składania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia 2.3 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej upływa w dniu 06.11.2017 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi art. 21. Ust. 1 Ocena zgodności z LSR Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. dot. wezwania do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów w ramach oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku. Wezwanie o którym mowa powyżej wydłuża termin dokonywania oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia o 7 dni. Więcej szczegółów w załączniku.

 

Szczegółowe informacje: download(.pdf)

 

 

   Niniejszym informujemy, iż w związku z wejściem w życie z dniem 09 września 2017 r. rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 10 sierpnia 2017 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa opracowała wzory formularzy wniosków o przyznanie pomocy, wniosków o płatność oraz umów o przyznaniu pomocy.

Wzory w/w formularzy, zgodnie z art. 42 ust. 3 oraz art. 37 ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wpieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz. U. z 2017 r. poz. 562, 892, 935 i 1475), uzyskały akceptację Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi i są obowiązujące od dnia 16 października 2017r.

 

szczegóły w załączniku: download(.pdf)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.