Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp. Numer przedsięwzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR) Limit środków w naborze (zł) Forma wsparcia
1. 2.6 1.6 Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata
Opracowanie strategii wprowadzenia marki lokalnej Krasna Chata w tym opracowanie systemu certyfikacji, kontroli oraz działania w kierunku wypromowania marki.
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*
50000,00 zł Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub 63,63 % w przypadku jednostki samorządu terytorialnego.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

 • Cel ogólny Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • Cel szczegółowy 2 Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości
 • Przedsięwzięcie 1.6 Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: Liczba certyfikatów przyznanych produktom i usługom lokalnym – 3 szt.
 • rezultatu: Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie - 1 szt.

Realizacja operacji będzie obejmować:

I. Stworzenie systemu nadawania certyfikatów jakości pod wspólną marką Krasna Chata produktom i usługom lokalnym w tym również opracowanie strategii marki lokalnej Krasna Chata oraz systemu kontroli marki na obszarze LGD Krasnystaw Plus. Opracowanie zawierać będzie 3 części:

 1. Analityczna:
  • a.) Inwentaryzacja zasobów i analiza potencjału marki.
  • b.) Analiza dotychczasowej komunikacji obszaru LGD Krasnystaw Plus.
 2. Strategiczna
  • a) Tożsamość marki – określenie kapitału marki i wartości marki.
  • b) Pozycjonowanie marki – określenie grup docelowych oraz poziomów korzyści.
  • c) Idea marki – określenie idei głównej, która będzie komunikowana i będzie credo działań wdrażających markę.
 3. Wdrożeniowa
  • a.) Opracowanie systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów marki. System certyfikacji będzie przewidywał kryteria uzyskania marki, standardy jakości oraz reguły monitorowania.
  • b.) Sposób zarządzania – kompetencje i zakres obowiązków zespołu zarządzającego marką.
  • c) Określenie listy kluczowych inicjatyw wdrożeniowych – rekomendacje dot. elementów doświadczenia marki w tym: kluczowe wydarzenia, strona WWW, media społecznościowe i inne.
  • d) Komunikacja – założenia kampanii promocyjnej, narzędzia i sposoby ich wykorzystania.
  • e) Harmonogram wdrożenia.
  • f) Monitoring i ewaluacja wdrożenia

W ramach opracowania dokumentu zorganizowane zostaną 4 (4-godzinne) spotkania warsztatowo-konsultacyjne z grupą przedstawicieli Zamawiającego.

II. Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki z uwzględnieniem narzędzi komunikacji marketingowej: (przykłady)

 1. Media społecznościowe
 2. Billboard
 3. Baner
 4. Video – film promujący markę w Internecie.
 5. Artykuły w prasie drukowanej.
 6. Artykuły w mediach internetowych.
 7. Audycja radiowa.
 8. Wydawnictwo promocyjne.
 9. Wydarzenie promocyjne.
 10. Gadżety
 11. Roll – up.

2. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

 • Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 06 lipca 2018 do 06 sierpnia 2018 r. od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 • Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 • Formularze należy składać wyłącznie w formie papierowej.
 • Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

3. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

4. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce Ogłoszenia o naborach / Ogłoszenie Nr 2/2018/OW

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 45 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 90 pkt.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD
 • Wnioskodawca jest Organizacją Pozarządową
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej
 • Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub / i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Okres realizacji operacji
 • Stworzenie systemu certyfikacji produktów i usług lokalnych
 • Promocja produktów i usług lokalnych opatrzonych Marką Krasna Chata

5. Informacja o wymaganych dokumentach:

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
  • a) osób fizycznych: : kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • b) osób prawnych:
   • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
   • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
  • d) spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

6. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce Ogłoszenia o naborach / Ogłoszenie Nr 2/2018/OW, tj:

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia (link - otwórz), - I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (z wykluczeniem biznesplanu)
 • Strategia Rozwoju Lokalnego (link - otwórz)
 • kryteria wyboru operacji (link - otwórz), str. 49-56
 • wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta (§ 3)
 • procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych (link - otwórz)

7. Załączniki:

 • downloadRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf)

 • downloadFormularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (.doc)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.