OGŁOSZENIE nr 1/2018/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 06.07.2018
ogłasza nabór
wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie 2.5 Rozwój i promocja lokalnych produktów
lub dziedzictwa kulturowego obszaru

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 27/07/2018 r., godz. 8.00 do dnia 21/08/2018, godz. 16.00

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”,
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godzinach 8.00 – 16.00

3. Zakres tematyczny projektu grantowego:

 • zachowanie dziedzictwa lokalnego
  lub
 • promowanie obszaru objętego LSR, w tym produktów lub usług lokalnych

Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naborów wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały). Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach (poprawnie uzupełnionych, spiętych w sposób trwały, ponumerowanych, wpiętych do segregatora, ułożonych zgodnie z wykazem załączników). Ponadto oprócz wniosku o powierzenie grantu w wersji papierowej, każdy Wnioskodawca zobligowany jest do przedłożenia wskazanego dokumentu wraz z zestawieniem rzeczowo-finansowym na nośniku elektronicznym w wersji edytowalnej. Wnioski wraz z załącznikami należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, poczta tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.
W każdym z powyższych przypadków decyduje data wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu oraz na nośniku elektronicznym.
Kolejność składania wniosków o powierzenie grantu nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie wniosku o powierzenie grantu do realizacji.
Wnioski złożone przez rozpoczęciem naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Termin składania wniosków upływa w dniu 21.08.2018r. o godz. 1600.

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

 • Cel ogólny 1: Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • Cel szczegółowy 2: Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru
 • Przedsięwzięcie 2.5: Rozwój i promocja lokalnych produktów lub dziedzictwa kulturowego obszaru
 • Wskaźnik produktu: Liczba przedsięwzięć promujących lokalne produkty lub dziedzictwo kulturowe obszaru - 8
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba turystów odwiedzających nowe i ulepszone produkty turystyczne - 200

5. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi:

 • 160 000,00 zł

6. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

W ramach działania realizowane będą inicjatywy mające na celu rozwój i promocję dziedzictwa lokalnego tj. lokalnych walorów, zasobów, produktów turystycznych, tradycji, oraz rozwój i promocję produktów lokalnych poprzez różnego rodzaju wydawnictwa, festiwale i jarmarki - 8 zadań

8. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

 • Dla jednostki sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Suma grantów udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego grantu nie przekracza 20 % kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 • Dla pozostałych Wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

9. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizacje projektu grantowego:
Maj 2019 r. - Wrzesień 2019 r.

10. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników składane są w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały) oraz na nośniku elektronicznym w wersji tożsamej z wersją papierową. Wyżej wymienione dokumenty należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Termin składania wniosków upływa w dniu 21.08.2018 r. o godz. 16ºº. Wnioski przesłane (faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny sposób nie będą rozpatrywane.

11. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w menu PROW 2014-2020 / Procedury wyboru operacji / Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru operacji s. 5-9

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Czas realizacji operacji krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy
 • Wnioskowana kwota pomocy
 • Operacja zakłada rozwój i promocję lokalnych produktów i dziedzictwa kulturowego obszaru
 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD;
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej
 • Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania
 • Wpływ operacji na poprawę atrakcyjności turystycznej obszaru
 • Zaangażowanie społeczności lokalnej

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 40 pkt./maksimum 80 pkt.) podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – jako II kryterium
 • Kryterium wyboru: Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji – jako III kryterium

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

12. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie grantu, a także umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu znajdują się na stronie internetowej LGD http://lgdkrasnystaw.pl/ oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

 • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo – finansowe (.pdf) - otwórz
 • Umowa o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz
 • Wzór weksla in blanco (.pdf) - otwórz
 • Deklaracja wekslowa (.pdf) - otwórz
 • Wzór oświadczenia poręczyciela weksla (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu (.pdf) - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków (.pdf) - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkładu niepieniężnego (.pdf) - otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf) - otwórz


Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru

Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba przedsięwzięć promujących lokalne produkty lub dziedzictwo kulturowe obszaru Szt. 8 0 8 0
2. Liczba turystów odwiedzających nowe i ulepszone produkty turystyczne Szt. 1000 0 200 800

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.