Przypominamy, iż termin składania wniosków na podejmowanie działalności gospodarczej w ramach przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw oraz przedsięwzięcia 2.3 Tworzenie nowych przedsiębiorstw w branży turystycznej upływa w dniu 06.11.2017 r.

Ponadto uprzejmie informujemy, iż w związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi art. 21. Ust. 1 Ocena zgodności z LSR Ustawy o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności z dnia 20 lutego 2015 r. z późn. zm. dot. wezwania do złożenia wyjaśnień i/lub dokumentów w ramach oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji lub ustalenia kwoty wsparcia, LGD wzywa podmiot ubiegający się o dofinansowanie do złożenia wyjaśnień lub dokumentów niezbędnych do weryfikacji wniosku. Wezwanie o którym mowa powyżej wydłuża termin dokonywania oceny zgodności operacji z LSR, wyboru operacji oraz ustalenia kwoty wsparcia o 7 dni. Więcej szczegółów w załączniku.

 

Szczegółowe informacje: download(.pdf)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.