OGŁOSZENIE nr 2/2022/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 14.09.2022 r.
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

Przedsięwzięcie 3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego
poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 28.09.2022 r. (godz. 800-1600) do dnia 11.10.2022 r. (godz. 800-1600)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”,
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, w godzinach 800-1600

3. Zakres tematyczny projektu grantowego:

Zadania realizowane w ramach projektu grantowego są zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 z późniejszymi zmianami:

 • w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 1 „Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych”

oraz/lub

 • w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 5 „Zachowanie dziedzictwa lokalnego”

oraz/lub

 • w zakresie określonym w § 2 ust. 1 pkt. 6 „Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej”.

4. Tryb składania wniosków

Wniosek o powierzenie grantu wraz z wymaganymi załącznikami Grantobiorca składa w terminie i miejscu (tzw. punkcie naboru wniosku) wskazanym w ogłoszeniu o naborze.

Grantobiorca składa komplet dokumentów zawierający: 1 egzemplarz wniosku (oryginał) wraz z zestawieniem rzeczowo - finansowym w wersji papierowej oraz na nośniku elektronicznym (zapisane w wersji edytowalnej) oraz komplet wymaganych załączników.

Wniosek powinien być wypełniony elektronicznie zgodnie ze wskazanymi rubrykami, wydrukowany, podpisany przez osoby uprawnione, spięty w sposób trwały wraz z kompletem wymaganych załączników ponumerowanych i ułożonych zgodnie z wykazem załączników.

Jeżeli Grantobiorca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność oryginałem przez pracownika LGD, Zarząd Województwa, notariusza lub podmiot, który wydał dany dokument., lub w formie kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.

Wniosek wraz z załącznikami musi być dostarczony:
a) osobiście, albo
b) przez pełnomocnika, albo
c) przez osobę upoważnioną.

Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane.

Kolejność składania wniosków o powierzenie grantu nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie wniosku o powierzenie grantu do realizacji.

Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Grantobiorcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.

Termin składania wniosków upływa w dniu 11.10.2022 r. o godz. 1600.

5. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

 • Cel ogólny 1: Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • Cel szczegółowy 3: Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR
 • Przedsięwzięcie 3.2: Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
 • Wskaźnik produktu:
  • Liczba wspartych organizacji pozarządowych – 8 szt.
  • Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego – 4 szt.
 • Wskaźnik rezultatu: Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji i włączenia społecznego – 400 osób

6. Forma wsparcia: refundacja poniesionych kosztów kwalifikowalnych

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Zakup robót i/lub materiałów i/lub wyposażenia i/lub usług niezbędnych do wzmocnienia potencjału i rozwoju aktywności społecznej organizacji zgodnej z działalnością statutową.

8. Lokalne Kryteria Wyboru Operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w menu PROW 2014-2020 / Procedury wyboru operacji / Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 /Lokalne kryteria wyboru operacji s. 9-11 - otwórz

 • Czas realizacji operacji krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 • Wnioskowana kwota pomocy;
 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD;
 • Wnioskodawca jest organizacją pozarządową;
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej;
 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym;
 • Operacja zakłada wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LSR;
 • Operacja zakłada działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych;
 • Wnioskodawca zorganizuje i przeprowadzi działania edukacyjne, wizyty studyjne bądź inne formy szkolenia i integracji adresowane do osób wskazanych w LSR jako osoby defaworyzowane na obszarze LGD;
 • Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania;

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 57,5 pkt./maksimum 115 pkt.) podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – jako II kryterium
 • Kryterium wyboru: Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji – jako III kryterium

W ocenie różnicującej pierwszeństwo na liście brane są pod uwagę wyłącznie te kryteria, które obowiązują w danym naborze wniosków.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o udzielenie grantu, a także umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu znajdują się na stronie internetowej LGD http://lgdkrasnystaw.pl/ oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

 • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz, (doc.) - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo – finansowe (.pdf) - otwórz, (xlsx.) - otwórz
 • Umowa o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz
 • Wzór weksla in blanco (.pdf) - otwórz
 • Deklaracja wekslowa (.pdf) - otwórz
 • Wzór oświadczenia poręczyciela weksla (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji grantu (.pdf) - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków (.pdf) - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkładu niepieniężnego (.pdf) - otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Oświadczenie dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (.pdf) - otwórz

9. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

 • Dla jednostki sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości nie wyższej niż 63,63% kosztów kwalifikowalnych. Suma grantów udzielanych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego grantu nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt.
 • Dla pozostałych Wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo jednostką organizacyjną nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR, pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych.

Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: wynosi: 65 000 EURO co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 260 000,00 zł.

10. Określenie ram czasowych, w których możliwa będzie realizacja przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego oraz złożenie przez LGD wniosku o płatność, potwierdzającego realizacje projektu grantowego:

grudzień 2022 r. - maj 2023 r.

11. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnienie lokalnych kryteriów wyboru:

 • pisemne oświadczenie Wnioskodawcy dt. kryterium „Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym”


Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

3. Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR

Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba wspartych organizacji pozarządowych szt. 24 16 8 0
2. Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmujących wyposażenie mające na celu szerzenie lokalnej kultury i dziedzictwa lokalnego szt. 13 9 4 0
3. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji i włączenia społecznego szt. 1216 816 400 0

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.