back

 

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego
download(.pdf)

Lokalne kryteria wyboru operacji
download(.pdf)

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
download(.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór listy planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru
download(.pdf)

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 - Zestawienie rzeczowo - finansowe
download(.pdf)

Załącznik nr 4 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór listy wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru wniosków
download(.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór karty realizacji indywidualnego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 7 - Wzór rejestru udzielonego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 8 - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 10 - Karta oceny zgodności z LSR
download(.pdf)

Załącznik nr 11 - Wzór listy członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 12 - Wzór Pisma informującego o wynikach oceny dokonanej przez Radę LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 13 - Wzór rejestru interesów Członków Organu Decyzyjnego
download(.pdf)

Załącznik nr 14 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie odwołania
download(.pdf)

Załącznik nr 15 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 16 - Wzór umowy z Grantobiorcą
download(.pdf)

Załącznik nr 17 - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 17 - Wzór weksla in blanco
download(.pdf)

Załącznik nr 18 - Wzór oświadczenia poręczyciela weksla
download(.pdf)

Załącznik nr 19 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 19 - Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków
download(.pdf)

Załącznik nr 2 do załacznika nr 19 - Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkładu niepieniężnego
download(.pdf)

Załącznik nr 20 - Wzór pisma o uzupełnienie i/lub złożenie wyjaśnień do wniosku o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 21 - Wzór upoważnienia do przeprowadzeniu kontroli na miejscu
download(.pdf)

Załącznik nr 22 - Wzór rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli
download(.pdf)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.