Opis kryteriów wyboru operacji wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnienie danego kryterium
dla projektów innych niż projekty grantowe
download

Opis kryteriów wyboru projektów grantowych wraz z zasadami przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium
download

Procedura zmiany kryteriów zgodności operacji z LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru
dla projektów innych niż projekty grantowe
download

Procedura zmiany kryteriów zgodności z LSR i Lokalnych Kryteriów Wyboru dla projektów grantowych
download

 

Umowa o warunkach i sposobie realizacji Strategii Rozwoju Lokalnego kierowanego przez społeczność
nr 0004-6933-UM0310020/15
download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.