W związku z licznymi zapytaniami zamieszczamy uszczegółowienie do zapytania o cenę z dnia 10 stycznia 2019r. na realizację przedsięwzięcia pn. Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

Informujemy, iż w pkt. 4.2 Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki należy uwzględnić wszystkie wymienione narzędzia komunikacji marketingowej. Prosimy o uwzględnienie tej informacji w przedkładanych ofertach.

 

1.   Zamawiający:
Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

2.   Przedmiot zamówienia:
Wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata”

3.   Ocena oferty:
Przy wyborze oferty Zamawiający kierował się będzie kryterium ceny brutto – 100%

4.   Minimalna ogólna specyfikacja zamówienia:

4.1  Stworzenie systemu nadawania certyfikatów jakości pod wspólną marką Krasna Chata produktom i usługom lokalnym w tym również opracowanie strategii marki lokalnej Krasna Chata oraz systemu kontroli marki na obszarze LGD Krasnystaw Plus. Opracowanie zawierać będzie 3 części:

 • Cz. 1 Analityczna
  • Inwentaryzacja zasobów i analiza potencjału marki.
  • Analiza dotychczasowej komunikacji obszaru LGD Krasnystaw Plus.
 • Cz. 2 Strategiczna
  • Tożsamość marki – określenie kapitału marki i wartości marki.
  • Pozycjonowanie marki – określenie grup docelowych oraz poziomów korzyści.
  • Idea marki – określenie idei głównej, która będzie komunikowana i będzie credo działań wdrażających markę.
 • Cz. 3 Wdrożeniowa
  • Opracowanie systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów marki. System certyfikacji będzie przewidywał kryteria uzyskania marki, standardy jakości oraz reguły monitorowania.
  • Sposób zarządzania – kompetencje i zakres obowiązków zespołu zarządzającego marką.
  • Określenie listy kluczowych inicjatyw wdrożeniowych – rekomendacje dot. elementów doświadczenia marki w tym: kluczowe wydarzenia, strona WWW, media społecznościowe i inne.
  • Komunikacja – założenia kampanii promocyjnej, narzędzia i sposoby ich wykorzystania.
  • Harmonogram wdrożenia..
  • Monitoring i ewaluacja wdrożenia.

W ramach opracowania dokumentu zorganizowane zostaną w Krasnymstawie 4 (4-godzinne) spotkania warsztatowo-konsultacyjne z grupą przedstawicieli Zamawiającego dla minimum 10 osób (z zapewnieniem materiałów szkoleniowych niezbędnych do realizacji, sali szkoleniowej, serwisem kawowym, plakatem informacyjnym o spotkaniu w formacie A4, 11 szt., kolor).
Prosimy o przedłożenie programów spotkań warsztatowo – konsultacyjnych.
Stworzenie dokumentu: System nadawania certyfikatów jakości pod wspólną marką Krasna Chata produktom i usługom lokalnym w tym również opracowanie strategii marki lokalnej Krasna Chata oraz systemu kontroli marki na obszarze LGD Krasnystaw PLUS – 1 szt. (wersja papierowa i wersja elektroniczna) będący efektem końcowym przeprowadzonych spotkań warsztatowo – konsultacyjnych.

4.2  Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki z uwzględnieniem wszystkich wymienionych poniżej narzędzi komunikacji marketingowej:

 • Media społecznościowe - administrowanie i aktualizacja profilu Krasnachata na Facebook’u przez okres 2 miesięcy, miniumum 4 posty tygodniowo.
 • Baner typu plandeka – 5 szt. o rożnych wymiarach o łącznej powierzchni 30 m2
 • Video – film promujący markę w Internecie - film promujący markę oraz produkty do dystrybucji w Internecie – strona www oraz Facebook. Jakość HD, czas trwania maksimum 5 minut.
 • Artykuły w prasie drukowanej - 2 artykuły w prasie lokalnej (obszar powiatu krasnostawskiego) i 2 w regionalnej (obszar województwa lubelskiego). Każdy artykuł minimum 3000 znaków oraz minimum 1 zdjęcie.
 • Artykuły w mediach internetowych - artykuły do publikacji na stronie krasnachata.org oraz mediach społecznościowych – 20 artykułów (minimum 3000 znaków i min 3 zdjęcia);
 • Audycja radiowa - 1 szt. w Radiu regionalnym - wypowiedź, wywiad – 5 min.
 • Wydawnictwo promocyjne - ulotka z informacją o produktach i producentach korzystających z certyfikatu Krasna Chata. (format A5, obustronne, druk kolorowy, opracowanie graficzne, wydruk w nakładzie minimum 2000 sztuk.);
 • Wydarzenie promocyjne - Kiermasz Lokalnych Produktów Ziemi Krasnostawskiej – Boniewo, czerwiec 2019, obejmujący wystawy producentów, degustację potraw, występy 3 kapel, plakaty promujące wydarzenie (jednostronne, format A2, projekt graficzny, wydruk, kolor, 30 szt.), zaproszenia (format DL, dwustronne, projekt graficzny, wydruk, kolor, 50 szt.);
 • Gadżety - Fartuchy kuchenne z logiem marki lokalnej (60 szt., druk kolor); bawełniane torby zakupowe z logiem marki w jednym kolorze – 500 szt,;
 • Roll-up promocyjny - certyfikatu marki Krasna Chata - 1 szt; (jednostronny, wymiary minimum 100x200 cm)

4.3  Termin realizacji zamówienia: do 30 września 2019 r.

5.   Forma i termin składania ofert:
Ofertę należy przesłać pocztą lub złożyć osobiście w Biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw, bądź w zeskanowanej wersji elektronicznej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
do dnia 25.01.2019 r. godz. 12.00. Liczy się data wpływu oferty do biura LGD.

6.   Warunki udziału w zapytaniu ofertowym:
- Wykonawca oświadczy, że dysponuje niezbędną wiedzą oraz udokumentuje doświadczenie w realizacji zadań o podobnym charakterze (referencje).
- Wykonawca wykona przedmiot zamówienia w wyznaczonym terminie.
- Wykonawca rozliczy się z Zamawiającym na podstawie faktury VAT/rachunku w całości po zakończeniu realizacji zadania i po przekazaniu przedmiotu zamówienia potwierdzonym protokołem zdawczo-odbiorczym.
- Forma płatnosci: przelew 14 dni,
- Wykonawca znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej właściwe wykonanie zamówienia.

7.    Ofertę należy złożyć w formie pisemnej, oferta musi zawierać:
- pełną nazwę Oferenta;
- adres lub siedzibę Oferenta, numer telefonu;
- całkowity koszt realizacji zadania (część 4.1 i 4.2) - cenę oferty brutto;
- szczegółową specyfikację realizacji zadania.

8.    Oferta podlega odrzuceniu w przypadku, gdy:

 • jej treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
 • została złożona po terminie składania ofert określonym w zapytaniu ofertowym.

9.    Osoba wyznaczona do kontaktu – Anna Maciuk, tel. 506 371 309

Jednocześnie informujemy, że niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zapytania w rozumieniu ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz.759 z późn. zm.).

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.