back

 

UWAGA! Dokumenty archiwalne.
Aktuale procedury: tutaj


2017

 

Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej
w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju - Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”
download

Załącznik nr 1 - Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
download

Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych"
download

Załącznik nr 3 - Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
download

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu tajemnicy
download

Załącznik nr 5 - Wzór karta realizacji indywidualnego doradztwa
download

Załącznik nr 6 - Rejestr udzielonego doradztwa
download

Załącznik nr 7 - Wzór ogłoszenia o naborze wniosków
download

Załącznik nr 8 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie wniosku o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 9 - Lista wniosków złożonych w ramach naboru wniosków w odpowiedzi na nabór
download

Załącznik nr 10 - Lista wniosków przekazanych do oceny Rady LGD
download

Załącznik nr 11 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD
download

Załącznik nr 12 - Karta oceny wniosku
download

Załącznik nr 13 - Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 14 - Lista operacji zgodnych z ogłoszeniem naboru wniosków o przyznanie pomocy oraz zgodnych z LSR
download

Załącznik nr 15 - Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinansowania
download

Załącznik nr 16 - Protokół z posiedzenia Rady LGD
download

Załącznik nr 17 - Pismo informujące o wynikach oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru operacji dokonanej przez Radę
download

Załącznik nr 18 - Wykaz dokumentów przekazywanych do Zarządu Województwa w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD / własnych LGD
download

Załącznik nr 19 - Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
download

Załącznik nr 20 - Pismo potwierdzające złożenie protestu
download

Załącznik nr 21 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 22 - Weryfikacja podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej
download

Załącznik nr 23 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji – projekt własny
download

Załącznik nr 24 - Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru
download


2016

 

Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej
download

Załącznik nr 1 - Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
download

Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych"
download

Załącznik nr 3 - Rejestr upoważnień do przetwarzania danych osobowych
download

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu tajemnicy
download

Załącznik nr 5 - Harmonogram naboru fiszek w ramach PROW 2014-2020
download

Załącznik nr 6 - Wzór fiszki operacji
download

Załącznik nr 7 - Wzór pisma potwierdzającego przyjęcie fiszki operacji
download

Załącznik nr 8 - Wzór karta oceny fiszki operacji
download

Załącznik nr 9 - Wzór karta realizacji indywidualnego doradztwa
download

Załącznik nr 10 - Rejestr udzielonego doradztwa
download

Załącznik nr 11 - Wzór ogłoszenia o naborze wniosków
download

Załącznik nr 12 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie wniosku o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 13 - Lista wniosków złożonych w ramach naboru wniosków w odpowiedzi na nabór
download

Załącznik nr 14 - Wzór karty wstępnej oceny wniosku o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 15 - Wzór protokołu ze wstępnej oceny wniosków o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 16 - Wzór pisma informującego o odrzuceniu wniosku o dofinansowanie operacji z powodu niespełniania kryteriów na etapie wstępnej oceny
download

Załącznik nr 17 - Protokół przekazania wniosków do oceny Radzie LGD
download

Załącznik nr 18 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD
download

Załącznik nr 19 - Karta oceny zgodności operacji z LSR
download

Załącznik nr 20 - Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o dofinansowanie operacji
download

Załącznik nr 21 - Lista operacji zgodnych z LSR
download

Załącznik nr 22 - Lista operacji wybranych / niewybranych do dofinansowania
download

Załącznik nr 23 - Protokół z posiedzenia Rady LGD
download

Załącznik nr 24 - Pismo informujące o wynikach oceny zgodności z LSR i lokalnymi kryteriami wyboru operacji dokonanej przez Radę
download

Załącznik nr 25 - Wykaz dokumentów przekazywanych do Samorządu Województwa w ramach operacji realizowanych przez podmioty inne niż LGD / własnych LGD
download

Załącznik nr 26 - Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
download

Załącznik nr 27 - Pismo potwierdzające złożenie protestu
download

Załącznik nr 28 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownego rozpatrzenia wniosku o dofinansowanie ope
download

Załącznik nr 29 - Weryfikacja podmiotu ubiegającego się o pomoc w ramach realizacji operacji własnej
download

Załącznik nr 30 - Wzór pisma informującego o wynikach weryfikacji – projekt własny
download

Załącznik nr 31 - Lista zmian do Podręcznika procedur i zasad
download

Załącznik nr 32 - Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru
download

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.