back

 

UWAGA! Dokumenty archiwalne.
Aktuale procedury: tutaj


2018

 

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego
download(.pdf)

Lokalne kryteria wyboru operacji
download(.pdf)

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
download(.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór listy planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru
download(.pdf)

Załącznik nr 3 - Wzór wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 3 - Zestawienie rzeczowo - finansowe
download(.pdf)

Załącznik nr 4 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór listy wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru wniosków
download(.pdf)

Załącznik nr 6 - Wzór karty realizacji indywidualnego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 7 - Wzór rejestru udzielonego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 8 - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia braków formalnych wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 9 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 10 - Karta oceny zgodności z LSR
download(.pdf)

Załącznik nr 11 - Wzór listy członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 12 - Wzór Pisma informującego o wynikach oceny dokonanej przez Radę LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 13 - Wzór rejestru interesów Członków Organu Decyzyjnego
download(.pdf)

Załącznik nr 14 - Wzór pisma potwierdzającego złożenie odwołania
download(.pdf)

Załącznik nr 15 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 16 - Wzór umowy z Grantobiorcą
download(.pdf)

Załącznik nr 17 - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 17 - Wzór weksla in blanco
download(.pdf)

Załącznik nr 18 - Wzór oświadczenia poręczyciela weksla
download(.pdf)

Załącznik nr 19 - Wzór wniosku o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do załącznika nr 19 - Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków
download(.pdf)

Załącznik nr 2 do załacznika nr 19 - Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkładu niepieniężnego
download(.pdf)

Załącznik nr 20 - Wzór pisma o uzupełnienie i/lub złożenie wyjaśnień do wniosku o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 21 - Wzór upoważnienia do przeprowadzeniu kontroli na miejscu
download(.pdf)

Załącznik nr 22 - Wzór rejestru upoważnień do przeprowadzenia kontroli
download(.pdf)


2016

 

Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego
download(.pdf)

Załącznik nr 1 Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia LGD "Krasnystaw PLUS"
download(.pdf)

Załącznik nr 2 - Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych
download(.pdf)

Załącznik nr 3 - Wzór ewidencji upoważnień do przetwarzania danych osobowych
download(.pdf)

Załącznik nr 4 - Wzór oświadczenia pracownika o zachowaniu tajemnicy
download(.pdf)

Załącznik nr 5 - Wzór ogłoszenia o naborze wniosków
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 6 - Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 7 - Wzór wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 1 do Wniosku o powierzenie grantu (zał. nr 7)
download(.pdf) download(.xls)

Załącznik nr 8 - Wzór pisma potwierdzającego osobiste złożenie wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 9 – Lista wniosków o powierzenie grantu złożonych w ramach naboru wniosków
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 10 - Karta realizacji indywidualnego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 11 - Rejestr udzielonego doradztwa
download(.pdf)

Załącznik nr 12 - Wzór karty wstępnej oceny wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 13 - Wzór pisma wzywającego do uzupełnienia wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 14 - Wzór pisma o odrzuceniu z powodu niespełniania kryteriów formalnych
download(.pdf)

Załącznik nr 15 - Wzór protokołu z I części oceny wniosków o powierzenie grantu
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 16 – Protokół przekazania wniosków do oceny Radzie LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 17 - Wzór deklaracji bezstronności i poufności Członka Rady LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 18 - Karta oceny merytorycznej i zgodności z LSR
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 19 – Lista Członków Rady wyłączonych z oceny wniosków o powierzenie grantu
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 20 - Lista wniosków zgodnych z LSR
download(.pdf)

Załącznik nr 21 - Lista wniosków o powierzenie grantów wybranych do dofinansowania
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 22 - protokół z posiedzenia Rady LGD
download(.pdf)

Załącznik nr 23 – Pismo informujące o wynikach oceny merytorycznej i zgodności z LSR
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 24 - Wykaz dokumentów przekazywanych do Samorządu Województwa
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 25 - Rejestr interesów członków organu decyzyjnego
download(.pdf)

Załącznik nr 26 - Pismo potwierdzające złożenie protestu
download(.pdf)

Załącznik nr 27 - Wzór pisma informującego o wyniku ponownej oceny wniosku o powierzenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 28 - Wzór umowy z Grantobiorcą
download(.pdf) download(.doc)

Załącznik nr 29 - Wzór deklaracji wystawcy weksla in blanco (wzór dla podmiotów innych niż osoby fizyczne)
download

Załącznik nr 29 - Wzór weksla in blanco
download(.pdf)

Załącznik nr 30 - Wzór oświadczenia poręczyciela weksla
download(.pdf)

Załącznik nr 31 - Wniosek o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 1 do zał. 31 - Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkladu niepieniężnego
download(.pdf)

Załącznik nr 32 – Wzór pisma o uzupełnienie i / lub złożenie wyjaśnień do wniosku o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 33 – Upoważnienie do przeprowadzeniu kontroli na miejscu
download(.pdf)

Załącznik nr 34 - Rejestr upoważnień do przeprowadzenia kontroli
download(.pdf)

Załącznik nr 35 – Zawiadomienie o planowanej kontroli na miejscu
download(.pdf)

Załącznik nr 36 - Wzór informacji pokontrolnej
download(.pdf)

Załącznik nr 37 - Wzór pisma przewodniego do informacji pokontrolnej
download(.pdf)

Załącznik nr 38 - Wzór pisma zatwierdzającego wniosek o rozliczenie grantu
download(.pdf)

Załącznik nr 39 - Lista zmian do Podręcznika procedur i zasad
download(.pdf)

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.