Drukuj

OGŁOSZENIE nr 1/2016/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 29.10.2016
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 14.11.2016 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.11.2016 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Wnioski wraz w kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2016r. o godz. 16ºº.

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

5. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 300.000,00 zł.

6. Forma wsparcia: refundacja poniesionych wydatków

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Zakup robót i/lub materiałów i/lub wyposażenia niezbędnego do wzmocnienia potencjału i rozwoju aktywności społecznej organizacji zgodnej z działalnością statutową – 10 zadań.

8. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

9. Określenie ram czasowych realizacji projektów przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: maj 2017r. – październik 2017r.

10. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników składane są w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz na nośniku elektronicznym należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2016r. r. o godz. 16ºº.

11. Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w menu PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 60 pkt./maksimum 100 pkt.) podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

12. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, a także wzoru umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdkrasnystaw.pl oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia, a w formie papierowej w siedzibie LGD „Krasnystaw PLUS”.


Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

3. Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcia
3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba wspartych organizacji pozarządowych Szt. 10 0 10 0
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji i włączenia społecznego Szt. 1000 0 200 800

 

Data publikacji ogłoszenia: 29.10.2016r.