OGŁOSZENIE nr 1/2016/G

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 29.10.2016
ogłasza nabór wniosków o powierzenie grantu w ramach poddziałania

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020

1. Termin składania wniosków o powierzenie grantu:

od dnia 14.11.2016 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.11.2016 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Zakres tematyczny projektu grantowego: wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD.

Wnioski wraz w kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2016r. o godz. 16ºº.

4. Planowane do osiągnięcia w ramach projektu grantowego wskaźniki i cele

 • Cel ogólny 1: Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • Cel szczegółowy 3. Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR
 • Przedsięwzięcie 3.2. Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
 • Wskaźniki: Liczba wspartych organizacji pozarządowych – 10 szt.
 • Wskaźniki: Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji i włączenia społecznego – 200 osób.

5. Kwota na dofinansowanie wniosków o powierzenie grantu dostępna w ramach ogłoszenia wynosi: 300.000,00 zł.

6. Forma wsparcia: refundacja poniesionych wydatków

7. Planowane do realizacji w ramach projektu grantowego zadania:

Zakup robót i/lub materiałów i/lub wyposażenia niezbędnego do wzmocnienia potencjału i rozwoju aktywności społecznej organizacji zgodnej z działalnością statutową – 10 zadań.

8. Informacje o wysokości grantu lub intensywności pomocy (poziomie dofinansowania):

 • dla sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63% kosztów kwalifikowanych. Suma grantów udzielonych jednostkom sektora finansów publicznych w ramach danego projektu grantowego nie przekracza 20% kwoty środków przyznanych na ten projekt;
 • dla pozostałych Wnioskodawców (osoby fizyczne, osoby prawne, z wyłączeniem województwa, jeżeli siedziba tej osoby lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR albo jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, jeżeli siedziba tej jednostki lub jej oddziału znajduje się na obszarze wiejskim objętym LSR) pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowalnych

9. Określenie ram czasowych realizacji projektów przez grantobiorców zadań w ramach projektu grantowego: maj 2017r. – październik 2017r.

10. Tryb składania wniosków: Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników składane są w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) oraz na nośniku elektronicznym należy składać bezpośrednio w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.

Termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2016r. r. o godz. 16ºº.

11. Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w menu PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym;
 • Czas realizacji operacji krótszy niż 12 miesięcy od dnia podpisania umowy;
 • Wnioskowana kwota pomocy;
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej;
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD;
 • Wnioskodawca jest Organizacją Pozarządową;
 • Operacja zakłada wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LSR;
 • Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania;

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 60 pkt./maksimum 100 pkt.) podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – jako II kryterium;
 • Kryterium wyboru: zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji– jako III kryterium.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego / Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.

12. Lokalna Strategia Rozwoju oraz wzory formularzy wniosku o powierzenie grantu, a także wzoru umowy o powierzenie grantu i wniosku o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania znajdują się na stronie internetowej LGD www.lgdkrasnystaw.pl oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia, a w formie papierowej w siedzibie LGD „Krasnystaw PLUS”.

 • Wniosek o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz | (.doc) - otwórz
 • Zestawienie rzeczowo – finansowe (.pdf) - otwórz | (.xls) - otwórz
 • Umowa o powierzenie grantu (.pdf) - otwórz | (.doc) - otwórz
 • Wzór weksla In blanco (.pdf) - otwórz
 • Deklaracja wekslowa (.pdf) - otwórz
 • Wzór oświadczenia poręczyciela (.pdf) - otwórz
 • Wniosek o rozliczenie grantu wraz ze sprawozdaniem z realizacji zadania (.pdf) - otwórz
 • Szczegółowe zestawienie poniesionych wydatków w ramach wkładu niepieniężnego (.pdf) - otwórz
 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Procedura przyznawania pomocy w ramach projektu grantowego realizowanego przez Lokalną Grupę Działania „Krasnystaw PLUS” w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz


Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

3. Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcia
3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba wspartych organizacji pozarządowych Szt. 10 0 10 0
2. Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach projektów dotyczących aktywizacji i włączenia społecznego Szt. 1000 0 200 800

 

Data publikacji ogłoszenia: 29.10.2016r.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.