Drukuj

OGŁOSZENIE nr 3/2016

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej
i rekreacyjnej obszaru

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 14.11.2016 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.11.2016 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków: Konkurs.

Wnioski wraz w kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 30.11.2016r. o godz. 16ºº.

4. Formy wsparcia: refundacja poniesionych wydatków w wysokości nie wyższej niż 70% kosztów kwalifikowanych operacji. Pomoc jest przyznawana do kwoty nieprzekraczającej 25 tys. zł. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

5. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt. 2) ppkt. c Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwijanie działalności gospodarczej.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 72 pkt./maksimum 120 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w zakładce PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

9. Limit dostępnych środków: 100 000,00zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w menu PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku:
b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

c) Biznesplan (wersja 2z) przygotowany w oparciu o informacje pomocnicze

d) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

e) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa – otwórz

f) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 2z)

g) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

h) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

g) Narzędzia pomocnicze:

Dodatkowe ząłączniki:

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia
2.2 Rozwój przedsiębiorstw inwestujących w poprawę oferty turystycznej i rekreacyjnej obszaru
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba projektów skierowanych do następujących grup docelowych: przedsiębiorcy, grupy defaworyzowane, młodzież, turyści, inne Szt. 4 0 4 0
2. Liczba turystów odwiedzających nowe i ulepszone produkty turystyczne Szt. 1000 0 200 800

 

Informujemy, że w przypadku pojawienia się w trakcie naboru wniosków generatorów wniosku i biznesplanu (aktywne formularze PDF) będzie istniała możliwość złożenia
wniosku wypełnionego w generatorze.

Data publikacji ogłoszenia: 29.10.2016r.