OGŁOSZENIE nr 1/2023

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 01.02.2023 r. (godz. 800-1600) do dnia 15.02.2023 r. (godz. 800-1600)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków:

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w 2 wersjach elektronicznych (np. płyta CD).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron internetowych) powinny być parafowane na każdej stronie przez Wnioskodawcę.
Jeśli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarządu Województwa lub podmiot, który wydal dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Zaleca się, aby wniosek był spięty w sposób trwały wraz z kompletem wymaganych załączników ponumerowanych i ułożonych zgodnie z wykazem załączników.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. W każdym z wymienionych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Termin składania wniosków upływa w dniu 15.02.2023 r. o godz. 1600.
Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie to zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych załączników, opatrzone jest pieczęcią LGD, podpisem osoby przyjmującej wniosek oraz nadanym znakiem sprawy. Każdy złożony wniosek jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Osoba składająca wniosek potwierdza złożenie wniosku własnoręcznym podpisem na zestawieniu złożonych wniosków. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie wniosku do realizacji.

4. Formy wsparcia:

Premia w wysokości 100 000,00 zł

5. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt.2) lit. a. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: podejmowanie działalności gospodarczej

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • cel szczegółowy nr 1 Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości
 • przedsięwzięcie nr 1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (premia).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2020 poz. 1555)

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50% maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 57,5 pkt./maksimum 115 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD
 • Wnioskodawca jest osobą z grupy defaworyzowanej
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej
 • Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów
 • Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne
 • Tworzenie nowych miejsc pracy
 • Zaplanowano działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Okres realizacji operacji

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno

 • Kryterium wyboru: Operacje zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów - jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - jako II kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym / Tworzenie nowych miejsc pracy - jako III kryterium

W ocenie różnicującej pierwszeństwo na liście brane są pod uwagę wyłącznie te kryteria , które obowiązują w danym naborze wniosków.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w zakładce PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru, str. 7-13.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 1. Formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników;
 2. Dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru oraz warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020.
  • potwierdzenie pisemne organizacji pozarządowej o członkostwie (jeżeli dotyczy)
  • potwierdzenie pisemne z jednostki poświadczającej innowacyjność zastosowanego rozwiązania (jeżeli dotyczy)
  • pisemna informacja o zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania (jeżeli dotyczy)
  • oświadczenie o spełnianiu lokalnych kryteriów wyboru
 3. Oświadczenia dotyczące przetwarzania danych osobowych osoby fizycznej występującej w poddziałaniu 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach Strategii Rozwoju Lokalnego Kierowanego przez społeczność objętym Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 - pobierz

9. Limit dostępnych środków: 55 746,10 EURO, co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 222 984,40 zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. II. Operacje w ramach poddziałania 19.2 w zakresie podejmowania działalności gospodarczej oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia (otwórz)

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w menu PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.pdf) – otwórz
 • Formularz wniosku o przyznanie pomocy 5z (.xlsx) – otwórz

b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 5z)

 • Instrukcja do wniosku o przyznanie pomocy 19.2 premie 5z (.pdf) – otwórz

c) Biznesplan (wersja 5z)

 • Biznesplan 5z (.pdf) – otwórz
 • Biznesplan 5z (.docx) – otwórz
 • Biznesplan – tabele finansowe: 7.1, 9.1, 9.2, 9.3, 9.4 (5z) (.xlsx) – otwórz
 • Informacje pomocnicze przy wypełniania biznesplanu 5z (.pdf) – otwórz

d) Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis - otwórz

Dokumenty dotyczące etapu  podpisania umowy i rozliczania projektu (do wiadomości Wnioskodawców):

e) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 6z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (wersja 6z) (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 1 Biznesplan (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 2 Wykaz działek (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 3 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz
 • Załącznik nr 4 Oświadczenie o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 5 Oświadczenie o niepozostawaniu w związku małżeńskim / o ustanowionej małżeńskiej rozdzielności majątkowej (.pdf) – otwórz
 • Załącznik nr 6 RODO_umowa (.pdf) – otwórz
 • Umowa o​ przyznaniu pomocy następcy prawnemu nabywcy​ Beneficjenta 19.2 premie (.pdf) - otwórz
 • Załącznik​ nr 2 Wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik​ nr​ 3 Informacja o​ przetwarzaniu​ danych osobowych (.pdf) - otwórz
 • Załącznik​ nr​ 4 Oświadczenie​ małżonka (.pdf) - otwórz
 • Załącznik​ nr​ 5 Oświadczenie Beneficjenta (.pdf) - otwórz

f) Formularz wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Wniosek o płatność wersja 5z (.pdf) – otwórz
 • Wniosek o płatność 5z (.xlsx) – otwórz

g) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z)

 • Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 5z) – otwórz
 • Załącznik nr 2 wykaz faktur lub dokumentów o równoważnej wartości dowodowej 5z (.xlsx) – otwórz
 • Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza do Sprawozdania z Biznesplanu (.pdf) – otwórz

h) Formularz informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (IMRB/ IPRO) - 5z

 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz

Dodatkowe ząłączniki:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Ankieta monitorująca (.docx) - otwórz

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji, zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „LGD Krasnystaw” w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności końcowej.

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

1. Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańcóww kierunku przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia
1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa Szt. 35 33 2 0
2. Liczba utworzonych miejsc pracy ogółem Pełny etat średnioroczny 35 40,5 0 0
3. Liczba utrzymanych miejsc pracy Pełny etat średnioroczny 35 40,5 0 0
4. Liczba rozwiązań lub technologii związanych z ochroną środowiska lub ochroną klimatu zastosowana w ramach operacji dofinansowanych Szt. 5 37 0 0

 

Data publikacji ogłoszenia: 18.01.2023 r.

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.