OGŁOSZENIE nr 2/2021

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 12.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.07.2021 r. (godz. 8.00-16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków:

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w 2 wersjach elektronicznych (np. płyta CD).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez Wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron internetowych) powinny być parafowane na każdej stronie przez Wnioskodawcę.
Jeśli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarządu Województwa lub podmiot, który wydal dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Zaleca się, aby wniosek był spięty w sposób trwały wraz z kompletem wymaganych załączników ponumerowanych i ułożonych zgodnie z wykazem załączników.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. W każdym z wymienionych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Termin składania wniosków upływa w dniu 30 lipca 2021 r. o godz. 16ºº.
Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie to zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych załączników, opatrzone jest pieczęcią LGD, podpisem osoby przyjmującej wniosek oraz nadanym znakiem sprawy. Każdy złożony wniosek jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Osoba składająca wniosek potwierdza złożenie wniosku własnoręcznym podpisem na zestawieniu złożonych wniosków. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie wniosku do realizacji.

4. Formy wsparcia: refundacja poniesionych wydatków

Intensywność pomocy:

 • do 63,63 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku jednostki sektora finansów publicznych;
 • do 70 % kosztów kwalifikowalnych – w przypadku podmiotu wykonującego działalność gospodarczą, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców;
 • do 100 % kosztów kwalifikowalnych - w przypadku podmiotu niewykonującego działalności gospodarczej, do której stosuje się przepisy ustawy z dnia 6 marca 2018r. – Prawo przedsiębiorców.

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

5. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres ten realizuje cele LSR:

 • cel ogólny nr 1 Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • cel szczegółowy nr 1 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru
 • Przedsięwzięcie 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.)

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 52,5 pkt./maksimum 105 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD
 • Wnioskodawca jest Organizacją Pozarządową
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej
 • Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne
 • Operacja zakłada utworzenie nowych produktów turystycznych na obszarze LSR
 • Zaplanowano działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub / i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym
 • Okres realizacji operacji

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno

 • Kryterium wyboru: Operacje zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym - jako II kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym / Tworzenie nowych miejsc pracy - jako III kryterium.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w zakładce PROW 2014-2020: Lokalne kryteria wyboru - str. 52-57.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników
 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru oraz warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020.
  • potwierdzenie pisemne organizacji pozarządowej o członkostwie;
  • potwierdzenie (wypis z właściwego rejestru) potwierdzające status organizacji pozarządowej
  • potwierdzenie pisemne z jednostki poświadczającej innowacyjność zastosowanego rozwiązania
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) dotyczące utworzenia nowych produktów turystycznych na obszarze LSR
  • pisemna informacja o zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) o zaplanowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach realizacji operacji
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) dotycząca działań dedykowanych grupom defaworyzowanym przewidzianych w ramach realizacji operacji
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) dotycząca okresu realizacji operacji

9. Limit dostępnych środków: 116 707,63 EURO,
co przy kursie 4 PLN/EUR stanowi indykatywną kwotę 466 830,52 zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (otwórz).

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie http://lgdkrasnystaw.pl/ w menu PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku:
b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)otwórz

Klauzule RODO

Klauzura RODO 1 – otwórz i/lub
Klauzura RODO 2 – otwórz i/lub
Klauzura RODO 3 – otwórz

Dodatkowe ząłączniki:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Ankieta monitorująca (.pdf) - otwórz

Wnioskodawca, który otrzyma wsparcie po zrealizowaniu operacji, zobowiązany jest do wypełnienia i złożenia ankiety monitorującej do LGD „LGD Krasnystaw” w ciągu 14 dni od dnia otrzymania płatności końcowej.

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia
2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba nowo utworzonych produktów turystycznych Szt. 3 1 2 0
2. Liczba turystów odwiedzających nowe i ulepszone produkty turystyczne Szt. 628 205 423 0

 

Data publikacji ogłoszenia: 28.06.2021 r.

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.