Drukuj

OGŁOSZENIE nr 4/2019

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 02.09.2019 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 30.09.2019 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków:

Wniosek o udzielenie wsparcia wraz z kompletem wymaganych załączników należy złożyć w 2 tożsamych egzemplarzach w wersji papierowej (oryginał i kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem) oraz w 2 wersjach elektronicznych (np. płyta CD).
Wniosek wraz z załącznikami powinien być podpisany czytelnie przez wnioskodawcę w wyznaczonych do tego miejscach, natomiast oferty cenowe (wydruki z e-maila, zrzuty stron internetowych) powinny być parafowane na każdej stronie przez Wnioskodawcę.
Jeśli Wnioskodawca załącza kopie dokumentów muszą być one potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracownika LGD, Zarządu Województwa lub podmiot, który wydal dokument, lub w formie kopii poświadczonych za zgodność z oryginałem przez notariusza lub przez występującego w sprawie pełnomocnika będącego radcą prawnym lub adwokatem.
Zaleca się, aby wniosek był spięty w sposób trwały wraz z kompletem wymaganych załączników ponumerowanych i ułożonych zgodnie z wykazem załączników.
Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć: osobiście albo przez pełnomocnika, albo przez osobę upoważnioną. Wnioski dostarczone w inny sposób (np. pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. W każdym z wymienionych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku w miejscu wskazanym w ogłoszeniu. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków. Termin składania wniosków upływa w dniu 24 września 2019r. o godz. 16ºº.
Złożenie wniosku potwierdza się na kopii pierwszej strony wniosku. Potwierdzenie to zawiera datę złożenia wniosku, liczbę złożonych załączników, opatrzone jest pieczęcią LGD, podpisem osoby przyjmującej wniosek oraz nadanym znakiem sprawy. Każdy złożony wniosek jest rejestrowany i otrzymuje indywidualny numer, który służy do jego identyfikacji w dalszym postępowaniu prowadzonym przez LGD. Osoba składająca wniosek potwierdza złożenie wniosku własnoręcznym podpisem na zestawieniu złożonych wniosków. Kolejność składania wniosków nie ma wpływu na ocenę i zakwalifikowanie wniosku do realizacji.

4. Formy wsparcia: refundacja poniesionych wydatków

Intensywność pomocy:

Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł. Maksymalna wartość dofinansowania wynosi 500 000 zł.

5. Zakres tematyczny operacji:

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt.2) lit. b. Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Zakres ten realizuje cele LSR:

6. Warunki udzielenia wsparcia:

Szczegółowe warunki ubiegania się o wsparcie, w tym określenie beneficjentów, zawarte są w Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na Wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (Dz.U. 2015 poz. 1570, z późn. zm.)

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 70 pkt./maksimum 140 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w zakładce PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem wymaganych załączników;
 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru oraz warunków przyznania pomocy określonych w PROW na lata 2014-2020.
  • potwierdzenie pisemne organizacji pozarządowej o członkostwie
  • potwierdzenie (wypis z właściwego rejestru) potwierdzające status organizacji pozarządowej
  • potwierdzenie pisemne z jednostki poświadczającej innowacyjność zastosowanego rozwiązania
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) o utworzeniu nowych miejsc pracy w ramach realizacji operacji
  • pisemna informacja o zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) o zaplanowanych rozwiązaniach w zakresie ochrony środowiska i/lub przeciwdziałania zmianom klimatycznym w ramach realizacji operacji
  • pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) dotycząca okresu realizacji operacji
  • pisemna informacja (oświadczenie wnioskodawcy) wskazująca liczbę podmiotów korzystających z inkubatora
  • Pisemna informacja (oświadczenie Wnioskodawcy) dotycząca utworzenia dodatkowego wsparcia dla podmiotów korzystających z inkubatora.

9. Limit dostępnych środków: 500 000,00 zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (otwórz) oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w menu PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku:
b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)otwórz

c) Biznesplan (wersja 3z) przygotowany w oparciu o informacje pomocnicze

Klauzule RODO

Klauzula RODO 1 – otwórz i/lub
Klauzula RODO 2 – otwórz i/lub
Klauzula RODO 3 – otwórz

d) Oświadczenie podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwa

e) Zasady wypełniania Oświadczenia podmiotu ubiegającego się o przyznanie pomocy o wielkości przedsiębiorstwaotwórz

f) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

g) Formularz wniosku o płatność

h) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 4z)otwórz

Dodatkowe załączniki:

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

1. Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości

Przedsięwzięcia
1.3 Utworzenie inkubatora przetwórstwa lokalnego
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba nowych inkubatorów (centrów) przetwórstwa lokalnego Szt. 1 0 1 0
2. Liczba zrealizowanych operacji ukierunkowanych na innowacje Szt. 1 0 1 0
3. Liczba podmiotów korzystających z infrastruktury służącej przetwarzaniu produktów rolnych rocznie Szt. 4 0 4 0

 

Data publikacji ogłoszenia: 19.08.2019r.