Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 3/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej Przygotowania dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu w terenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp. Numer przedsięwzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR) Limit środków w naborze (zł) Forma wsparcia
1. 2.6 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR
Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways „Dziedzictwo Wschodu”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia*
50000,00 zł Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub 63,63 % w przypadku jednostki samorządu terytorialnego.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

 • Cel ogólny Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
 • Cel szczegółowy 2 Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru
 • Przedsięwzięcie 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LGD

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

 • produktu: Liczba nowo utworzonych produktów turystycznych – 1 szt.
 • rezultatu: Liczba turystów odwiedzających nowe i ulepszone produkty turystyczne – 200 osób

Realizacja operacji będzie obejmować:

 • Aktualizację koncepcji szlaku wraz z zestawieniem rzeczowo finansowym
 • Projekty oznaczeń na szlaku
 • Kompleksowy projekt stałej organizacji ruchu z podziałem na 10 odcinków szlaku
 • Przygotowanie dokumentacji i niezbędnych zgłoszeń o zamiarze umieszczenia znaków w terenie (zgodnie z projektem stałej organizacji ruchu)
 • Podstawowe oznaczenie szlaku wykonane w terenie (min. 16 znaków informacyjnych wskazujących przebieg szlaku)
 • Mapa w formie papierowej – 200 szt.

2. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

 • Termin składania formularza zgłoszeniowego: od 28 września 2018 do 29 października 2018 od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-16.00
 • Zgłoszenia, które wpłyną do biura LGD po wyznaczonym terminie nie będą uwzględniane.
 • Formularze należy składać wyłącznie w formie papierowej.
 • Miejsce składania formularza zgłoszeniowego: Biuro Lokalnej Grupy Działania Krasnystaw PLUS ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

3. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

4. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 52,5 pkt. / maksimum 105 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD
 • Wnioskodawca jest Organizacją Pozarządową
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej
 • Operacja zakłada rozwiązania innowacyjne
 • Operacja zakłada utworzenie nowych produktów turystycznych na obszarze LSR
 • Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub / i przeciwdziałania zmianom klimatycznym
 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym
 • Okres realizacji operacji

5. Informacja o wymaganych dokumentach:

 • Formularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • Załączniki niezbędne do potwierdzenia spełnienia kryteriów podmiotowych uprawniających do ubiegania się o wsparcie w tym dla:
  • a) osób fizycznych: kopia dokumentu tożsamości potwierdzona za zgodność z oryginałem lub/i (jeśli dotyczy) oryginał zaświadczenia z właściwej Ewidencji Ludności o miejscu pobytu stałego lub czasowego, w przypadku gdy dowód osobisty został wydany na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego oraz sposobu i trybu postępowania w sprawach wydawania dowodów osobistych, ich utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz.U.poz.212), zgodnie z którym w treści dowodu brak jest adresu zameldowania lub gdy jest ono różne od miejsca zameldowania na pobyt stały, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • b) osób prawnych:
   • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem umowy spółki lub statut spółdzielni, innej osoby prawnej zainteresowanej złożeniem wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
   • kopia potwierdzona za zgodność z oryginałem zaświadczenia o posiadaniu osobowości prawnej przez kościelną jednostkę organizacyjną wystawione przez Wojewodę lub Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nie wcześniej niż 3 miesiące przed dniem złożenia wniosku w/s zamiaru realizacji operacji;
  • c) jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną: kopia dokumentu/ów określających lub potwierdzających: zdolność prawną oraz posiadanie siedziby lub prowadzenie działalności na obszarze objętym LSR;
  • d) spółek cywilnych: kopia umowy spółki oraz dokumentów, o których mowa wyżej w pkt. (a) – (c) dotyczących wszystkich wspólników.

6. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej:

 • wzór formularza zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD,
 • wniosek o przyznanie pomocy, wniosek o płatność oraz projekt umowy o udzielenie wsparcia (link - otwórz), - I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (z wykluczeniem biznesplanu)
 • Strategia Rozwoju Lokalnego (link - otwórz)
 • kryteria wyboru operacji (link - otwórz), str. 86-94
 • wyciąg z rozporządzenia „Wdrażanie LSR” dotyczący określenia definicji beneficjenta (§ 3)
 • procedura przeprowadzania naborów oraz oceny i wyboru operacji własnych (link - otwórz)

7. Załączniki:

 • downloadRozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (.pdf)

 • downloadFormularz zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD (.doc)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.