OGŁOSZENIE nr 1/2018

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej
i kulturalnej obszaru

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 30.07.2018 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 28.08.2018 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków: Konkurs.

Wniosek wraz z kompletem wymaganych załączników składany jest w punkcie naboru wniosków w dwóch egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem lub dwa oryginały). Wnioski należy składać w 2 egzemplarzach w formie papierowej oraz 2 egzemplarzach na nośniku elektronicznym (np. płyta CD).
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. W każdym z powyższych przypadków decyduje data i godzina wpływu wniosku w formie papierowej i elektronicznej do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu. Wnioski złożone przed dniem rozpoczęcia naboru i po upływie wyznaczonego terminu nie będą rozpatrywane i będą odsyłane pocztą za potwierdzeniem odbioru do Wnioskodawcy w terminie 4 dni od dnia zakończenia naboru wniosków.
Termin składania wniosków upływa w dniu 28.08.2018r. o godz. 16ºº.

4. Formy wsparcia: Refundacja poniesionych wydatków.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek sektora finansów publicznych pomoc przyznawana jest w wysokości nie wyższej niż 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

5. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt. 6) Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: rozwoju ogólnodostępneji niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum pkt.105 /maksimum pkt. 52,5) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno-doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD;
 • Wnioskodawca jest Organizacją Pozarządową;
 • Wnioskodawca jest członkiem Organizacji Pozarządowej;
 • Operacja zakłada rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru;
 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym;
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • Operacja będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców;
 • Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów;
 • Zaplanowane działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 • Kryterium wyboru: Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – jako II kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym – jako III kryterium.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: http://lgdkrasnystaw.pl/ w zakładce PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 1. formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z załącznikami;
 2. dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru.
  • Potwierdzenie pisemne organizacji pozarządowej o członkostwie;
  • Pisemna informacja, że operacja zakłada rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru;
  • Pisemna informacja, że planowana operacja dedykowana jest grupom defaworyzowanym;
  • Pisemna informacja, że operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/ i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
  • Pisemna informacja, że operacja będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców;
  • Pisemna informacja o zaplanowanych działaniach mających na celu wykorzystanie lokalnych zasobów;
  • pisemna informacja o zaplanowanych działaniach informacyjnych i promocyjnych o źródłach finansowania.

9. Limit dostępnych środków: 691 268,27 zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. I. Operacje w ramach poddziałania 19.2 z wyłączeniem projektów grantowych oraz operacji w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (otwórz) oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie http://lgdkrasnystaw.pl/ w zakładce PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) - wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.xlsx) - wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.xlsx) – wersja 3z – otwórz

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku:
b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 3z)otwórz

c) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 7z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 3 A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 5 Informacja monitorująca z realizacji biznesplanu /Informacja po realizacji operacji (.pdf) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu informacji monitorującej z realizacji biznesplanu / informacji po realizacji operacji (.pdf) (wersja uaktualniona do umowy 7z) – otwórz

d) Formularz wniosku o płatność (wersja 3z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (.pdf) – wersja 3z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.xlsx) – wersja 3z – otwórz
 • Dodatkowe arkusze dla podmiotów współwnioskujących do wielokrotnego wypełniania (xlsx) – wersja 3z – otwórz

e) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 3z)otwórz

 • Załącznik nr 3 Sprawozdanie z realizacji Biznesplanu (przykładowy wzór) (.xlsx) – otwórz
 • Informacja pomocnicza przy wypełnianiu Sprawozdania z realizacji Biznesplanu (.pdf) – otwórz

Dodatkowe ząłączniki:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

2. Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru

Przedsięwzięcia
2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej Szt. 24 16 8 0
2. Wzrost liczby osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej Szt. 2300 3222 0 0

 

Informujemy, że w przypadku pojawienia się w trakcie naboru wniosków generatorów wniosku i biznesplanu (aktywne formularze PDF) będzie istniała możliwość złożenia
wniosku wypełnionego w generatorze.

Data publikacji ogłoszenia: 16.07.2018

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.