Drukuj

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 2/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej wprowadzenia na rynek marki lokalnej „Krasna Chata” w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp. Numer przedsięwzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR) Limit środków w naborze (zł) Forma wsparcia
1. 2.6 1.6 Wprowadzenie na rynek marki lokalnej Krasna Chata
Opracowanie strategii wprowadzenia marki lokalnej Krasna Chata w tym opracowanie systemu certyfikacji, kontroli oraz działania w kierunku wypromowania marki.
Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia*
50000,00 zł Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 8 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub 63,63 % w przypadku jednostki samorządu terytorialnego.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Realizacja operacji będzie obejmować:

I. Stworzenie systemu nadawania certyfikatów jakości pod wspólną marką Krasna Chata produktom i usługom lokalnym w tym również opracowanie strategii marki lokalnej Krasna Chata oraz systemu kontroli marki na obszarze LGD Krasnystaw Plus. Opracowanie zawierać będzie 3 części:

 1. Analityczna:
  • a.) Inwentaryzacja zasobów i analiza potencjału marki.
  • b.) Analiza dotychczasowej komunikacji obszaru LGD Krasnystaw Plus.
 2. Strategiczna
  • a) Tożsamość marki – określenie kapitału marki i wartości marki.
  • b) Pozycjonowanie marki – określenie grup docelowych oraz poziomów korzyści.
  • c) Idea marki – określenie idei głównej, która będzie komunikowana i będzie credo działań wdrażających markę.
 3. Wdrożeniowa
  • a.) Opracowanie systemu certyfikacji przedsiębiorstw, marek i produktów marki. System certyfikacji będzie przewidywał kryteria uzyskania marki, standardy jakości oraz reguły monitorowania.
  • b.) Sposób zarządzania – kompetencje i zakres obowiązków zespołu zarządzającego marką.
  • c) Określenie listy kluczowych inicjatyw wdrożeniowych – rekomendacje dot. elementów doświadczenia marki w tym: kluczowe wydarzenia, strona WWW, media społecznościowe i inne.
  • d) Komunikacja – założenia kampanii promocyjnej, narzędzia i sposoby ich wykorzystania.
  • e) Harmonogram wdrożenia.
  • f) Monitoring i ewaluacja wdrożenia

W ramach opracowania dokumentu zorganizowane zostaną 4 (4-godzinne) spotkania warsztatowo-konsultacyjne z grupą przedstawicieli Zamawiającego.

II. Realizacja kampanii promocyjnej marki w zakresie określonym w części wdrożeniowej strategii marki z uwzględnieniem narzędzi komunikacji marketingowej: (przykłady)

 1. Media społecznościowe
 2. Billboard
 3. Baner
 4. Video – film promujący markę w Internecie.
 5. Artykuły w prasie drukowanej.
 6. Artykuły w mediach internetowych.
 7. Audycja radiowa.
 8. Wydawnictwo promocyjne.
 9. Wydarzenie promocyjne.
 10. Gadżety
 11. Roll – up.

2. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

3. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

4. Kryteria wyboru operacji

Kryteria wyboru operacji znajdują się na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce Ogłoszenia o naborach / Ogłoszenie Nr 2/2018/OW

Minimalna liczba punktów, której uzyskanie jest warunkiem wyboru operacji własnej wynosi: 45 możliwej do uzyskania maksymalnej liczby punktów, która wynosi 90 pkt.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

5. Informacja o wymaganych dokumentach:

6. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej LGD udostępnione są na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w zakładce Ogłoszenia o naborach / Ogłoszenie Nr 2/2018/OW, tj:

7. Załączniki: