Drukuj

 

Ogłoszenie o zamiarze realizacji operacji własnej przez LGD Krasnystaw PLUS

Ogłoszenie Nr 1/2018/OW

Lokalna Grupa Działania Krasnystaw PLUS, informuje o zamiarze realizacji operacji własnej dotyczącej Przygotowania dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways Dziedzictwo Wschodu w terenie w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Operacja będzie realizowana przez Lokalną Grupę Działania Krasnystaw PLUS jako operacja własna pod warunkiem, że żaden inny podmiot uprawniony do otrzymania wsparcia, w terminie 30 dni od dnia opublikowania niniejszej informacji na stronie internetowej www.lgdkrasnystaw.pl, nie zgłosi LGD zamiaru realizacji takiej operacji.

Jeżeli chociaż jeden podmiot zgłosi zamiar realizacji w/w operacji LGD Krasnystaw PLUS w terminie 3 miesięcy ogłosi nabór wniosków w tym zakresie.

1. Zakres tematyczny, limit środków oraz formy wsparcia w ramach danego zakresu:

Lp. Numer przedsięwzięcia Zakres tematyczny naboru (nazwa przedsięwzięcia z LSR) Limit środków w naborze (zł) Forma wsparcia
1. 2.6 2.6 Nowe produkty turystyczne na obszarze LSR
Przygotowanie dokumentacji oraz podstawowe oznaczenie szlaku pn. Greenways „Dziedzictwo Wschodu”

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia*
50000,00 zł Pomoc na operacje w zakresie określonym w § 2 ust.1 pkt. 6 rozporządzenia* ma formę refundacji poniesionych kosztów kwalifikowalnych. Kwota pomocy jest przyznawana w wysokości 50 000,00 zł, a intensywność pomocy wynosi 100% kosztów kwalifikowanych lub 63,63 % w przypadku jednostki samorządu terytorialnego.

* Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 (Dz. U. 2015 poz. 1570 z późn. zm.)

Operacja ma realizować następujące cele i przedsięwzięcie wpisane do LSR:

Planowane do osiągnięcia wskaźniki

W wyniku realizacji operacji osiągnięte zostaną następujące wskaźniki:

Realizacja operacji będzie obejmować:

2. Termin i miejsce składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

3. Tryb składania informacji o zamiarze realizacji operacji:

Zgłoszenie zamiaru realizacji operacji własnej należy składać bezpośrednio w miejscu i terminie wskazanym w punkcie 2 ogłoszenia na „Formularzu zgłoszenia zamiaru realizacji operacji odpowiadającej zakresowi operacji własnej LGD” w formie papierowej w jednym egzemplarzu.

Zgłoszenie można przesłać drogą poczty tradycyjnej w terminie określonym w punkcie 2 ogłoszenia.
O przyjęciu zgłoszenia decyduje data wpływu do biura LGD.

4. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 50 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 52,5 pkt. / maksimum 105 pkt.) podczas oceny według lokalnych kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

5. Informacja o wymaganych dokumentach:

6. Miejsce udostępnienia dokumentów:

Dokumenty związane z realizacją operacji własnej:

7. Załączniki: