OGŁOSZENIE nr 2/2017

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
informuje o naborze wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2

„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego
kierowanego przez społeczność” PROW na lata 2014 - 2020
dla przedsięwzięcia 3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego

1. Termin składania wniosków o przyznanie pomocy:

od dnia 18.05.2017 r. (godz. 8.00-16.00) do dnia 07.06.2017 r. (godz. 8.00- 16.00)

2. Miejsce składania wniosków:

Biuro Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS”, ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw.

3. Tryb składania wniosków: Konkurs.

Wnioski wraz z kompletem wymaganych załączników w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach (oryginał wraz z kopią potwierdzoną za zgodność z oryginałem) w wersji papierowej oraz w wersji elektronicznej (np. płyta CD x 2) należy składać bezpośrednio (tj. osobiście albo przez pełnomocnika albo osobę upoważnioną) w miejscu wskazanym w pkt. 2 ogłoszenia.
Wnioski dostarczone w inny sposób (np. faksem, pocztą elektroniczną, pocztą tradycyjną) lub dostarczone na inny adres nie będą rozpatrywane. O terminie złożenia wniosku decyduje data i godzina wpływu wniosku do punktu naboru wskazanego w ogłoszeniu.
Termin składania wniosków upływa w dniu 07.06.2017r. o godz. 16.00

4. Formy wsparcia: refundacja poniesionych wydatków.

Pomoc przyznawana jest w wysokości 100% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku jednostek samorządu terytorialnego pomoc przyznawana jest w wysokości 63,63%. Minimalna całkowita wartość operacji wynosi nie mniej niż 50 tys. zł.

5. Zakres tematyczny operacji

Wsparcie dotyczy operacji realizowanych w ramach zakresu określonego w § 2. ust. 1 pkt. 7 Rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020: budowy lub przebudowy publicznych dróg gminnych lub powiatowych.

6. Warunki udzielenia wsparcia:

 • Złożenie kompletu wymaganej dokumentacji w miejscu i terminie podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z zakresem tematycznym podanym w ogłoszeniu.
 • Zgodność operacji z formą wsparcia wskazaną w ogłoszeniu o naborze (refundacja).
 • Zgodność operacji z warunkami przyznania pomocy określonymi w PROW na lata 2014-2020.
 • Zgodność operacji z Lokalną Strategią Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
 • Zgodność operacji z lokalnymi kryteriami wyboru operacji oraz uzyskanie minimalnej liczby punktów.

7. Kryteria wyboru operacji

Minimalnym wymaganiem, które musi spełnić operacja jest uzyskanie 60 % maksymalnej liczby punktów (tj. minimum 69 pkt./maksimum 115 pkt.) podczas oceny według kryteriów wyboru operacji.

Obowiązujące w ramach naboru kryteria wyboru operacji:

 • Operacje w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym;
 • Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub /i przeciwdziałania zmianom klimatycznym;
 • Wnioskodawca korzystał ze spotkań konsultacyjno – doradczych lub/i doradztwa indywidualnego w biurze LGD;
 • Wniosek jest kompletny i zawiera wszystkie wymagane załączniki;
 • Operacja będzie realizowana w miejscowościach zamieszkałych przez mniej niż 5 tys. mieszkańców;
 • Wnioskodawca jest organizacją pozarządową;
 • Wnioskodawca jest członkiem organizacji pozarządowej;
 • Operacja zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów;
 • Operacja zakłada rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru;
 • Zaplanowano działania informacyjne i promocyjne o źródłach finansowania operacji.

Jeżeli kilka wniosków zdobędzie taką samą liczbę punktów, pierwszeństwo na liście rankingowej będzie miał wniosek, który uzyskał większą liczbę punktów w ocenie, kolejno:

 • Kryterium wyboru: Operacje zakłada wykorzystanie lokalnych zasobów – jako I kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja przewiduje zastosowanie rozwiązań proekologicznych w zakresie ochrony środowiska lub/i przeciwdziałania zmianom klimatycznym – jako II kryterium;
 • Kryterium wyboru: Operacja w ramach wniosku są dedykowane grupom defaworyzowanym– jako III kryterium.

W sytuacji, gdy wnioski o dofinansowanie operacji zdobędą taką samą liczbę punktów oraz w poszczególnych kryteriach będą posiadały tyle samo punktów kolejność na liście rankingowej zostanie ustalona w drodze losowania dokonanego przez Przewodniczącego/ Wiceprzewodniczącego Rady podczas posiedzenia dotyczącego oceny wniosków.
Kryteria wyboru operacji oraz zasady przyznawania punktów za spełnianie danego kryterium dostępne są na stronie LGD: www.lgdkrasnystaw.pl, w menu PROW 2014-2020 / Lokalne kryteria wyboru.

8. Informacja o wymaganych dokumentach potwierdzających spełnianie warunków udzielenia wsparcia oraz kryteriów wyboru operacji

 • formularz wniosku o przyznanie pomocy wraz z kompletem załączników;
 • dokumenty niezbędne do potwierdzenia spełniania lokalnych kryteriów wyboru.

9. Limit dostępnych środków: 200 000,00zł

10. Miejsce udostępnienia dokumentów

Formularz wniosku o udzielenie wsparcia wraz załącznikami, formularz wniosku o płatność oraz formularz umowy o udzielenie wsparcia udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl i www.arimr.gov.pl. oraz w formie załączników do niniejszego ogłoszenia.

Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS”, Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” oraz Regulamin Pracy Rady udostępniono na stronie www.lgdkrasnystaw.pl w menu PROW 2014-2020.

Wniosek o przyznanie pomocy wraz z załącznikami należy sporządzić na formularzach:

a) Formularz wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z)

 • Wniosek o przyznanie pomocy (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o przyznanie pomocy (.excel) – wersja 2z – otwórz

Zgodnie z instrukcją wypełniania wniosku:
b) Instrukcja wypełniania wniosku o przyznanie pomocy (wersja 2z) – otwórz

c) Formularz umowy o przyznaniu pomocy (wersja 4z)

 • Umowa o przyznaniu pomocy (.pdf) – otwórz
 • Załącznik 1 zestawienie finansowo-rzeczowe operacji (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 2 wykaz działek ewidencyjnych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3 kary administracyjne za naruszenie przepisów zamówień publicznych (pdf.) – otwórz
 • Załącznik 3A kary administracyjne za naruszenie przepisów o zamówieniach publicznych po wejściu w życie ustawy z dnia 22 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1020) (pdf.) – otwórz

d) Formularz wniosku o płatność (wersja 2z)

 • Wniosek o płatność (.pdf) – wersja 2z – otwórz
 • Wniosek o płatność (.excel) – wersja 2z – otwórz

e) Instrukcja wypełniania wniosku o płatność (wersja 2z) – otwórz

Dodatkowe ząłączniki:

 • Lokalna Strategia Rozwoju LGD „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Podręcznik procedur i zasad regulujących przyznawanie pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie dla wdrażania operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” PROW 2014-2020 w ramach Lokalnej Strategii Rozwoju – Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz
 • Regulamin Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” (.pdf) - otwórz

11. Planowane do osiągnięcia wskaźniki
Planowane do osiągnięcia w wyniku operacji cele ogólne, szczegółowe, przedsięwzięcia oraz zakładane do osiągnięcia wskaźniki, zgodnie z listą:

Lista planowanych do osiągnięcia wskaźników w ramach naboru wniosków

Cel ogólny LSR
Osłabienie negatywnych trendów migracyjnych
Cele szczegółowe LSR

3. Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LSR

Przedsięwzięcia
3.3 Rozwój infrastruktury drogowej w zakresie włączenia społecznego
Wskaźnik
Lp. Nazwa wskaźnika ujętego w LSR Jedn. Miary Wartość wskaźnika z LSR Wartość zrealizowanych wskaźników z LSR Wartość wskaźnika planowana do osiągnięcia w związku z realizacją operacji Wartość wskaźnika z LSR pozostająca do realizacji
1. Liczba operacji w zakresie infrastruktury drogowej dot. Włączenia społecznego Szt. 1 0 1 0
2. Wzrost liczby osób korzystających z nowej lub zmodernizowanej infrastruktury technicznej drogowej w zakresie włączenia społecznego Szt. 300 0 300 0

 

Informujemy, że w przypadku pojawienia się w trakcie naboru wniosków generatorów wniosku i biznesplanu (aktywne formularze PDF) będzie istniała możliwość złożenia
wniosku wypełnionego w generatorze.

Data publikacji ogłoszenia: 04.05.2017r.

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.