festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

 

Ostateczna lista osób zakwalifikowanych
do projektu "Mój pomysł - mój biznes - mój sukces".

 

 

Stowarzyszenie LGD ,,Krasnystaw Plus” informuje o zakończeniu procesu rekrutacji do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces” (nabór IV).
Poniżej link do ostatecznej listy osób zakwalifikowanych do projektu.

Ostateczny protokół (IV nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

Wstępny protokół z posiedzenia Komisji Oceny Wniosków - III nabór wniosków w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces”.

 

 

Poniżej zamieszczamy Wstępny protokół z posiedzenia KOW dotyczący oceny merytorycznej wniosków o otrzymanie środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcie pomostowe złożonych przez Uczestników projektu (nabór III).

Wstępny protokół: download(.pdf)

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z zapisami § 3 Regulaminu przyznawania środków na rozwój przedsiębiorczości uczestnikom, którzy nie zostali wytypowani do otrzymania środków finansowych na rozpoczęcie działalności przysługuje odwołanie od oceny dokonanej przez Komisję Oceny Wniosków.
WAŻNE: Ostateczne zamknięcie listy Uczestników/Uczestniczek projektu kwalifikujących się do otrzymania dotacji możliwe jest po rozpatrzeniu wszystkich odwołań.

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

LGD „Krasnystaw PLUS” informuje o zakończeniu II etapu rekrutacji w ramach IV naboru do projektu „Mój pomysł – mój biznes- mój sukces”. Poniżej wstępna lista osób zakwalifikowanych do projektu.

protokół z II etapu (IV nabór): download(.pdf)

 

Mój pomysł – mój biznes – mój sukces

 

LGD,,Krasnystaw Plus” informuje
o zakończeniu I etapu oceny Formularzy rekrutacyjnych złożonych w IV naborze
do projektu „Mój pomysł – mój biznes – mój sukces”.

 

 

Protokół: download(.pdf)

Mó pomysł - mój biznes - mój sukces

 

Zasady wypłaty i rozliczania środków finansowych na rozpoczęcie działalności gospodarczej oraz wsparcia pomostowego w projekcie „Mój pomysł - mój biznes - mój sukces” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 Oś Priorytetowa 9 Rynek pracy Działanie 9.3 Rozwój przedsiębiorczości.

UWAGA: Zasady stanowią uzupełnienie/przypomnienie części zapisów Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości i Umowy ale ich nie zastępują.

załącznik: download(.pdf)

 

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.