LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

   

   Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” z siedzibą w Krasnymstawie, zostało powołane 25 marca 2008r. przez kilkadziesiąt osób – przedstawicieli instytucji publicznych, organizacji pozarządowych i przedsiębiorstw, a w dniu 27 października 2008r. wpisane do rejestru stowarzyszeń prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Lublinie, Krajowy Rejestr Sądowy pod nr 0000316189.
    Jako partnerstwo trzech sektorów: publicznego, społecznego i gospodarczego zostało powołane w celu realizacji wspólnych działań na rzecz rozwoju obszarów wiejskich w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 i stanowi kontynuację dla realizacji LEADER w ramach PROW na lata 2014-2020. Stowarzyszenie pozostaje otwarte na nowych partnerów, którzy są zainteresowani przystąpieniem do LGD.
    Organem decyzyjnym LGD „Krasnystaw PLUS” jest Rada, która w swej strukturze odzwierciedla wymogi partnerstwa trójsektorowego i liczy 15 osób. W składzie organu decyzyjnego znajduje się przynajmniej po jednym przedsiębiorcy, kobiecie i osobie poniżej 35 r.ż. W ramach sektora publicznego, społecznego ani gospodarczego nie istnieje żadna pojedyncza grupa interesu, która posiadałaby więcej niż 49% praw głosu przy podejmowaniu decyzji.
     LGD działa na obszarze gmin wiejskich: Fajsławice, Gorzków, Izbica, Krasnystaw, Kraśniczyn, Łopiennik Górny, Rudnik, Siennica Różana, Żółkiewka oraz gminy miejskiej Krasnystaw. Członkiem Stowarzyszenia jest również powiat krasnostawski. Łączna powierzchnia obszaru LGD to 1031 km2 (103 144ha). Liczba mieszkańców obszaru LDG – 66 559 osób. Wszystkie gminy będące partnerami LGD należą administracyjnie do powiatu krasnostawskiego w województwie lubelskim. Cały obszar objęty projektem jest spójny terytorialnie, gminy znajdują się w jednym obrysie.

 

mapa powiat krasnsytaw new

mapa powiat foto b

   

   Stowarzyszenie działa na podstawie i w ramach przepisów ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o rozwoju lokalnym z udziałem lokalnej społeczności (Dz.U. z 2015 poz. 378); rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającym wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającym przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającym rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320, z późn. zm.), ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2015 ( Dz.U. z 2015 r. poz. 349 ), ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz. 855, z późn. zm.) oraz Statutu.

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.