Drukuj

granty wnioski

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

PONOWNIE

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: Co najmniej roczny staż pracy na stanowisku związanym z pozyskiwaniem środków pomocowych, co najmniej 2 letni staż pracy. Doświadczenie z zakresu PROW i programu LEADER oraz innych programów finansowanych ze środków UE.
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny
4. Umiejętności: Umiejętność obsługi komputera, Umiejętność pracy w grupie, Łatwość w nawiązywaniu kontaktów, Umiejętność obsługi strony internetowej, Umiejętność redagowania treści informacyjno – promocyjnej
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie: Szkolenia z zakresu animacji oraz komunikacji.
2. Znajomość języków obcych: j. angielski
3. Doświadczenie: Doświadczenie w prowadzeniu animacji . Doświadczenie w prowadzeniu biura zarządu.

Do obowiązków Specjalisty ds obsługi biura, komunikacji i animacji:
1. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, budowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców,
2. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
4. obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
5. przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, wysyłanie zapytań ofertowych.
6. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
7. inicjowanie i prowadzenie działań i projektów związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
8. inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie animacji skierowanej do społeczności z obszaru działania LGD.
9. monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
10. wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.
11. obsługa posiedzeń Zarządu , Rady
12. prowadzenie rejestru uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia,
13. przyjmowanie i nadawanie korespondencji,
14. przygotowywanie sprawozdań z działalności LGD,
15. pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
16. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
17. prowadzenie doradztwa z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność,
18. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura określonych w „Regulaminie Biura”

Zakres uprawnień:
1. Podpisywanie pod względem merytorycznym przygotowywanych dokumentów.
2. Przeprowadzanie kontroli na miejscu u grantobiorcy oraz sporządzanie informacji pokontrolnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- List motywacyjny,
- Życiorys (CV),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 02.11. – 16.11.2016r. Aplikacje, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data doręczenia przesyłki do biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie LGD lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w Krasnymstawie ul. Matysiaka 7, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji”.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pod adresem: www.lgdkrasnystaw.pl.

Krasnystaw, dnia 17.10.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa