LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Dyrektor biura

 

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe.
2. Doświadczenie:

  • Co najmniej 3 letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
  • Doświadczenie w zarządzaniu projektami ze środków pomocowych;
  • Doświadczenie w zakresie prowadzenia doradztwa;
  • Doświadczenie z zakresu PROW i programu LEADER.

3. Znajomość języków obcych: j. angielski (na poziomie komunikatywnym).
4. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, prawo jazdy kat. B.
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie.
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie: administracyjne, ekonomiczne.
2. Doświadczenie: doświadczenie w aplikacji bądź podziale środków z budżetu UE.
3. Znajomość języków obcych: znajomość języków - j. angielski i/lub j. niemiecki.


Zakres obowiązków Specjalisty ds. obsługi biura, komunikacji i animacji:
1. Nadzór nad prawidłowością procedur stosowanych przez LGD.
2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia.
3. Prowadzenie spraw Stowarzyszenia.
4. Prowadzenie procesu naboru kandydatów do zatrudnienia na wolne stanowiska pracy.
5. Przeprowadzanie szkoleń wewnętrznych pracowników.
6. Kierowanie, zgodnie z planem szkoleń, na szkolenia specjalistyczne związane z realizacją zadań określonych zakresem czynności.
7. Nadzór nad prowadzeniem działań związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych pracowników Biura, współuczestniczenie w systemie szkoleń.
8. Gromadzenie i udostępnianie dokumentów z zakresu działania Stowarzyszenia.
9. Zatwierdzanie przygotowywanych materiałów na Walne Zebranie Członków oraz posiedzenia Zarządu i Rady.
10. Nadzór nad przygotowaniem i wdrażaniem projektów współpracy, własnych oraz innych realizowanych przez LGD.
11. Nadzór nad udzielaniem potencjalnym beneficjentom wszelkich informacji dotyczących sposobu przygotowywania i składania wniosków o dofinansowanie.
12. Nadzór nad obsługą wniosków.
13. Nadzór nad prowadzeniem ewaluacji i monitoringu realizowanych operacji.
14. Zatwierdzanie wniosków o płatność pod względem merytorycznym.
15. Nadzór nad przygotowywaniem odpowiednich sprawozdań.
16. Pomoc przy organizacji pracy Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje.
17. Nadzór nad sporządzeniem informacji z kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”.
18. Nadzór nad prawidłowością sprawdzania końcowych rozliczeń rzeczowych pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc.
19. Przyjęcie sprawozdania z wykonania projektów pod względem rzeczowym i finansowym.
20. Przygotowanie informacji o nieprawidłowościach stwierdzonych w trakcie kontroli dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”.
21. Przygotowywanie propozycji procedur i instrukcji dotyczących kontroli.
22. Nadzór nad prowadzeniem spraw w zakresie animacji lokalnej i współpracy z partnerami Stowarzyszenia.
23. Kontrola prawidłowości realizacji oraz rozliczania projektów grantowych.
24. Kontrola efektywności świadczonego przez pracowników Biura doradztwa.
25. Kontrola nad prawidłową realizacją planu komunikacji.
26. Udzielanie informacji o działalności LGD – telefonicznie, ustnie, pisemnie lub za pośrednictwem Internetu.
27. Realizacje planu komunikacji i kontakty z mediami.
28. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Zarząd.

Zakres uprawnień:
1. Zatwierdzanie dokumentów finansowych pod względem poprawności merytorycznej.
2. Podpisywanie bieżącej korespondencji.
3. Do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem.
4. Występowanie w imieniu Stowarzyszenia podczas spotkań, konferencji, warsztatów i innych.
5. Przeprowadzanie kontroli na miejscu u grantobiorcy oraz sporządzanie informacji pokontrolnej.

Wymiar czasu pracy: 1 etat

Powierzony sprzęt: wyposażenie biura LGD, komputer wraz z oprogramowaniem.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- List motywacyjny,
- Życiorys (CV),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w ofercie pracy dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS”, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku oraz ustawą z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018 poz. 1000 z poźn. zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem,
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 14.06.2024 r. do 21.06.2024 r. Aplikacje, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data doręczenia przesyłki do biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie LGD lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w Krasnymstawie ul. Matysiaka 7, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Dyrektor biura”.

Informacja o wyniku naboru zostanie wywieszona na tablicy informacyjnej w siedzibie LGD oraz zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pod adresem: www.lgdkrasnystaw.pl.

Krasnystaw, dnia 06.06.2024 r.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.