LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo,

na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” zwołuje Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 28.04.2023 r. o godz. 1400, w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie z następującym porządkiem obrad:

1.            Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

2.            Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;

3.            Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;

4.            Przyjęcie porządku obrad;

5.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie uchwały w tym zakresie;

6.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2022 i podjęcie uchwały;

7.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2022 i podjęcie uchwały;

8.            Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2022 i podjęcie uchwał;

9.            Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2022;

10.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Statucie Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”; 

11.         Uzupełnienie składu Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

12.         Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

13.         Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;

14.         Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;

15.         Inne sprawy organizacyjne;

16.         Zamknięcie obrad.

Obecność na Walnym jest obowiązkowa ze względu na konieczność podjęcia decyzji w sprawie zatwierdzenia zmian w Statucie. Jeżeli jednak nie ma możliwości osobistego uczestnictwa istnieje możliwość udzielenia pełnomocnictwa innej osobie do udziału w głosowaniu w zakresie objętym zawiadomieniem.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 28 kwietnia 2023 r. o godzinie 1505 w Restauracji Zamkowa, przy ul. Krasickiego 4a w Krasnymstawie.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 14.04.2023 r. do 28.04.2023 r. w godz. od 800 do 1600.

 

Z poważaniem

Dorota Sawa 

Prezes Zarządu Stowarzyszenia

LGD „Krasnystaw PLUS”

 Pełnomoctnictwo: download(.pdf)

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.