Drukuj

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO:
Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy z zakresem obowiązków związanych z aplikowaniem oraz rozliczaniem projektów. Doświadczenie lub wykształcenie w zakresie prowadzenia audytu i kontroli wewnętrznej.
3. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, prawo jazdy kat. B
4. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych
5. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie
6. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie administracyjne, prawnicze, ekonomiczne
2. Doświadczenie w koordynowaniu projektów z UE
3. Znajomość języków: j. angielski / j. niemiecki
4. Doświadczenie związane z pracą w komisjach oceniających wnioski.
5. Umiejętność samodzielnej i kreatywnej pracy
6. Sumienność, odpowiedzialność, umiejętność organizacji prac

Do obowiązków Koordynatora ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej:
1. Obsługa związana z naborem wniosków składanych w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”
2. Przygotowywanie dokumentów na posiedzenia Rady Stowarzyszenia oceniającej operacje,
3. Przygotowanie i składanie wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
4. Zarządzanie ryzykami grantów poprzez identyfikację potencjalnych ryzyk oraz opracowywanie strategii reakcji.
5. Kontrolowanie i nadzór nad postępem prac oraz zgodności z celami projektów i postępem prac ze względu na czas i jakość.
6. Przygotowywanie odpowiednich sprawozdań,
7. Kontrolowanie prawidłowości stosowania obowiązujących procedur.
8. Weryfikacja dokumentów do podpisania umowy oraz przygotowywanie umów o powierzenie grantu i aneksów do umów.
9. Kontrola realizacji grantów.
10. Monitorowanie podpisywania i realizacji umów,
11. Przygotowanie sprawozdań z realizacji LSR dla Zarządu,
12. Sporządzanie opinii dotyczących problemów związanych z realizacją projektów,
13. Przeprowadzenie końcowego rozliczenia rzeczowego pod względem zgodności z warunkami Umów o pomoc,
14. Poszukiwanie możliwości dofinansowania dla projektów Stowarzyszenia,
15. Realizacja projektów Stowarzyszenia.
16. Uczestnictwo w organizowanych przez LGD targach, konferencjach, wystawach, szkoleniach.
17. Prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania.
18. Prowadzenie doradztwa z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność
19. Wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura określonych w „Regulaminie Biura”

Zakres uprawnień:
1. Podpisywanie pod względem merytorycznym przygotowywanych dokumentów.
2. Przeprowadzanie kontroli na miejscu u grantobiorcy oraz sporządzanie informacji pokontrolnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- List motywacyjny,
- Życiorys (CV),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów
Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 01.08. – 16.08.2016r. Aplikacje, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data doręczenia przesyłki do biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie LGD lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w Krasnymstawie ul. Matysiaka 7, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Koordynator ds. wdrażania projektów, finansów i kontroli wewnętrznej”.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pod adresem: www.lgdkrasnystaw.pl.

Krasnystaw, dnia 18.07.2016 r.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa