LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

ogłoszenie o naborze

Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
ul. Matysiaka 7, 22-300 Krasnystaw

OGŁASZA

NABÓR NA STANOWISKO:
Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji.

 

Wymagania konieczne:
1. Wykształcenie: wyższe;
2. Doświadczenie: co najmniej roczny staż pracy;
3. Znajomość języków obcych: j. angielski – komunikatywny;
4. Umiejętności: umiejętność obsługi komputera, umiejętność pracy w grupie, łatwość w nawiązywaniu kontaktów, umiejętność obsługi strony internetowej, umiejętność redagowania treści informacyjno-promocyjnej;
5. Pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych;
6. Niekaralność za przestępstwa popełnione umyślnie;
7. Stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na określone stanowisko.

Wymagania pożądane:
1. Wykształcenie: Szkolenia z zakresu animacji oraz komunikacji.
2. Znajomość języków obcych: znajomość języków - j. angielski w stopniu bardzo dobrym w mowie i piśmie
3. Doświadczenie: doświadczenie w prowadzeniu animacji. Doświadczenie w prowadzeniu biura zarządu, doświadczenie w organizacji szkoleń i konferencji.

Do obowiązków Specjalisty ds obsługi biura, komunikacji i animacji:
1. prowadzenie działań informacyjnych, promocyjnych i kulturalnych związanych z obszarem LGD, realizacją LSR oraz działalnością LGD, budowanie pozytywnego wizerunku LGD wśród mieszkańców,
2. przygotowywanie udziału LGD w targach, konferencjach, szkoleniach, imprezach społeczno-kulturalnych i innych wydarzeniach mogących pomóc w promocji LGD,
3. nadzór nad prawidłowym funkcjonowaniem i aktualizacja stron internetowych LGD,
4. obsługa imprez wewnętrznych – spotkań, narad, przyjęć delegacji i gości LGD,
5. przygotowywanie propozycji w zakresie wzorów przedmiotów promocyjnych, wysyłanie zapytań ofertowych.
6. obsługa fotograficzna spotkań,
7. organizowanie szkoleń, konferencji i innych imprez zaplanowanych przez LGD,
8. inicjowanie i prowadzenie działań i projektów związanych ze współpracą międzyregionalną i międzynarodową,
9. inicjowanie i prowadzenie działań w zakresie animacji skierowanej do społeczności z obszaru działania LGD.
10. monitorowanie problematyki związanej z Funduszami Unii Europejskiej,
11. wykonanie innych prac wynikających z bieżących działań Biura LGD, w tym prowadzenie sekretariatu.
12. obsługa posiedzeń Zarządu i Rady,
13. prowadzenie rejestru uchwał podjętych przez organy Stowarzyszenia,
14. przyjmowanie i nadawanie korespondencji,
15. przygotowywanie sprawozdań z działalności LGD,
16. pomoc w przygotowaniu i składaniu wniosków o pomoc finansową na funkcjonowanie LGD i realizację przedsięwzięć określonych w LSR,
17. prowadzenie doradztwa dla beneficjentów w sprawie warunków i możliwości otrzymania dofinansowania,
18. prowadzenie doradztwa z zakresu przygotowywania wniosków aplikacyjnych oraz wniosków o płatność,
19. wykonywanie innych zadań zleconych przez Dyrektora Biura określonych w „Regulaminie Biura”.

Zakres uprawnień:
1. Podpisywanie pod względem merytorycznym przygotowywanych dokumentów.
2. Przeprowadzanie kontroli na miejscu u grantobiorcy oraz sporządzanie informacji pokontrolnej.

Kandydat zobowiązany jest złożyć:
- List motywacyjny,
- Życiorys (CV),
- Kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
- Kserokopie zaświadczeń o ukończonych kursach, szkoleniach,
- Oświadczenie kandydata o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie,
- Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb procesu rekrutacji w Lokalnej Grupie Działania „Krasnystaw PLUS” zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity z 2002 roku, Dz. U. Nr 101, poz. 926 ze zm.) poświadczone własnoręcznym podpisem.
- Oświadczenie o posiadaniu pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych
- Oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zatrudnienie na określonym stanowisku

Termin i miejsce składania dokumentów:
Oferty będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie od 08.09 do 17.09.2021 r. Aplikacje, złożone po terminie nie będą rozpatrywane. Liczy się data doręczenia przesyłki do biura LGD. Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętej kopercie z podanym adresem zwrotnym osobiście w siedzibie LGD lub drogą pocztową na adres Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” w Krasnymstawie ul. Matysiaka 7, z dopiskiem: Dotyczy naboru na stanowisko „Specjalista ds. obsługi biura, komunikacji i animacji”.

Informacja o wyniku naboru będzie zamieszczona na stronie internetowej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” pod adresem: www.lgdkrasnystaw.pl.

Krasnystaw, dnia 31.08.2021 r.

PREZES ZARZĄDU
Dorota Sawa

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.