Drukuj

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” w związku z treścią art. 10 ust. 1 e ustawy z dnia 07 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2020 r. poz. 2261) ze względu na wprowadzony stan epidemii, zdecydował o zwołaniu Walnego Zebrania Członków z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej.

W związku z powyższym proszę o przesłanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. zgody na udział w trybie zdalnym w Walnym Zebraniu Członków, następującej treści: „Ja niżej podpisana/y (Imię i Nazwisko), wyrażam zgodę na udział w posiedzeniach władz Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” i głosowanie w ich trakcie przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej”. Oświadczenie do pobrania (.doc): tutaj

Jednocześnie informuję, że na adres e-mail, którym przesłana zostanie w/w zgoda biuro LGD „Krasnystaw PLUS”, odeśle link z dostępem do zdalnego udziału w Walnym Zebraniu.
Udział w Walnym Zebraniu jest możliwy w następujący sposób:

Wszystkich zainteresowanych udziałem w Walnym Zebraniu prosimy o potwierdzenie udziału do 21.06.2021r. Test połączenia można wykonać w uzgodnionym telefonicznie terminie z biurem LGD.

Wszystkich członków LGD, którzy nie mają technicznych możliwości udziału w zebraniu, a chcieliby w nim uczestniczyć prosimy o zgłoszenie takiego zamiaru w terminie do 21.06.2021r. pod numerem telefonu 506 371 309, wówczas zainteresowanym osobom nie mającym możliwości skorzystania z platformy internetowej biuro LGD zorganizuje możliwość udziału w zebraniu.

W trakcie obrad odbędą się głosowania imienne w następujący sposób: Przewodniczący odczyta imię i nazwisko uczestnika i zada pytanie czy głosujący oddaje swój głos: „za”, „przeciw” czy „wstrzymuje się od głosu” po czym wynik głosowania zostanie odnotowany przez sekretarza zebrania. Z głosowania zostaną sporządzone imienne protokoły głosowania, które będą stanowiły załącznik do protokołu obrad. Każdy Członek Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” zobowiązany jest do zalogowania się swoim pełnym imieniem i nazwiskiem.

Na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” oraz ustawie z dnia 7 kwietnia 1989 r. - Prawo o stowarzyszeniach (Dz.U. z 2019 r. poz. 713) art. 10 ust 1a-1e Zarząd zwołuje zdalne Walne Zebranie Członków, które odbędzie się 23.06.2021r. o godz. 14.00, za pośrednictwem platformy ClickMeeting z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2020 i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 8. 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania finansowego obejmującego bilans, rachunek zysków i strat oraz informację dodatkową Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” za rok obrotowy od 01.01.2020r. do 31.12.2020r. i podjęcie uchwały w tym zakresie.
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2020.
 10. Zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju;
 11. Uzupełnienie składu Rady Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 12. Inne sprawy organizacyjne;
 13. Zamknięcie obrad.

W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 23.06.2021r. o godzinie 14.35 w trybie zdalnym na platformie ClickMeeting.

Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 08.06.2021r. do 23.06.2021r. w godz. od 8.00 do 16.00.