Drukuj

LSR Konsultacje

Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” ogłasza konsultacje społeczne mające na celu dokonanie zmian w Strategii Rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność dla Lokalnej Grupy Działania „Krasnystaw PLUS” w perspektywie finansowej 2014-2020. W związku z prowadzoną przez Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi procedurą zmian Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020, w ramach której planuje się zwiększenie budżetu działania LEADER, Zarząd LGD „Krasnystaw PLUS” podjął decyzję o ubieganiu się o podwyższenie wysokości środków finansowych w ramach realizacji LSR.

Wartość dodatkowych środków finansowych, o które może ubiegać się LGD „Krasnystaw PLUS” wynosi: 578 000 EURO (tj. 2 312 000 PLN – przy kursie 4,00 zł/euro), przy czym warunkiem koniecznym jest przeznaczenie co najmniej 35% tych środków na przedsięwzięcie dotyczące wsparcia rozwoju przedsiębiorczości w zakresie podejmowania działalności gospodarczej (premia na rozpoczęcie działalności gospodarczej).

Poniżej przedstawiamy projekt podziału dodatkowych środków i zapraszamy do przekazywania uwag i propozycji ich wykorzystania na formularzu zgłaszania uwag, który jest dostępny tutaj lub poprzez adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Proponowany projekt podziału dodatkowych środków:

1). W ramach celu szczegółowego 1.1 – Wzmocnienie lokalnego rynku pracy poprzez wsparcie rozwoju istniejących przedsiębiorstw oraz tworzenie nowych i wzrost kompetencji mieszkańców w kierunku przedsiębiorczości dotyczącego wsparcia w zakresie:
– przedsięwzięcia 1.1.2 Tworzenie nowych przedsiębiorstw dotyczącego podejmowania działalności gospodarczej proponujemy zwiększyć środki na premie po 100 000 zł – zwiększając budżet w LSR na te działania o kwotę 225 000 EURO/900 000 zł (tj. na 9 premii po 100 tys. zł) przy wskaźnikach: Liczba zrealizowanych operacji polegających na utworzeniu nowego przedsiębiorstwa: 9 szt., Liczba utworzonych/utrzymanych miejsc pracy: 9 szt.;

2) W ramach celu szczegółowego 1.2 – Wzrost atrakcyjności turystycznej obszaru proponujemy zwiększenie budżetu:
– w przedsięwzięciu 1.2.1 Rozwój ogólnodostępnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na zwiększenie liczby nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej obszaru na kwotę 275 000EURO/1 100 000 zł przy wskaźnikach: Liczba nowych lub przebudowanych (zmodernizowanych) obiektów infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej i kulturalnej: 11, Liczba osób korzystających z obiektów infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej: 550 osób;
– w przedsięwzięciu 1.2.4 Promocja obszaru i rozwój oferty w zakresie turystyki oraz produktów i usług lokalnych (grant) zwiększenie budżetu na kontynuację grantu na wydanie publikacji z obszaru historii, kultury i turystyki na kwotę 13 000EURO/52 000 zł przy wskaźnikach: Liczba publikacji: 2, Liczba odbiorców publikacji: 160 osób;

3) W ramach celu szczegółowego 1.3. – Poprawa włączenia i aktywności społecznej obszaru objętego LGD proponujemy zwiększenie budżetu w zakresie:
– przedsięwzięcia 1.3.2 Wzmocnienie kapitału społecznego poprzez rozwój potencjału organizacji pozarządowych na obszarze LGD zwiększenie budżetu na kontynuację grantu na wsparcie organizacji pozarządowych o kwotę 65 000 EURO/260 000 zł przy wskaźnikach: Liczba wspartych organizacji – 8 szt., Liczba podmiotów wspartych w ramach operacji obejmującej wyposażenie mające na celu szerzenie kultury i dziedzictwa lokalnego – 4; Liczba osób, które skorzystały ze wsparcia w ramach włączenia społecznego – 400 osób.

Uwagi do proponowanych zmian lub nowe propozycje zmian należy zgłaszać na podanym formularzu do dnia 08 czerwca 2021r. do godz.16.00 pocztą elektroniczną na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; lub osobiście w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” ul. Matysiaka 7, 22-230 Krasnystaw.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 07 czerwca 2021r. do godz. 08.30 odbędzie się spotkanie konsultacyjne on-line dla mieszkańców, przedstawicieli grup defaworyzowanych, przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, samorządów, podczas którego będzie możliwość zapoznania się z proponowanymi zmianami w LSR i przedstawienia swoich opinii w tym zakresie.

Po zakończeniu konsultacji i weryfikacji uwag i propozycji wniesionych z Państwa strony zostanie opracowana końcowa wersja propozycji zmian w LSR, która zostanie przekazana pod obrady Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia.