Drukuj

informacje granty

W mijającym tygodniu w biurze LGD „Krasnystaw PLUS” zostały podpisane umowy na realizację zadań w ramach projektu grantowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”.
Celem zadania jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane na obszarze LGD (tj. osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby po 50 r.ż.) w okresie trwania projektu.

W podpisaniu umów uczestniczyli uprawnieni reprezentanci 12 organizacji pozarządowych z obszaru działania LGD „Krasnystaw PLUS”.
W ramach projektu zostaną zrealizowane następujące zadania na łączną kwotę 199 998,00zł polegające na organizacji szkoleń i warsztatów tematycznych, zajęć edukacyjnych, wyjazdów studyjnych i plenerowych imprez edukacyjnych:
- „Zainwestuj w siebie” - Koło Gospodyń Wiejskich w Piaskach Szlacheckich
- „Przedsięwzięcia edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych” - Stowarzyszenie Koło Gospodyń Wiejskich w Woli Żulińskiej
- „Czas na edukację” - Koło Gospodyń Wiejskich „SWOJAKI” w Tarzymiechach Trzecich
- „Bierzemy sprawy w swoje ręce” - Koło Gospodyń Wiejskich w Równiankach „Wszyscy Razem”
- „Akademia teatralna - warsztaty” - Stowarzyszenie „Wspólnie dla Gminy Krasnystaw”
- „Mocni, silni i energiczni” - Koło Gospodyń Wiejskich „Górzanie” z Przedmieścia Góry
- „Szkoła Aktywności Społecznej” - Stowarzyszenie Mieszkańców Małochwieja Małego „Rodzinne Gniazdo”
- „Krasnostawscy seniorzy na ziołowym szlaku” - Porozumienie Ziemi Krasnostawskiej
- „Stawiamy na edukację” - Koło Gospodyń Wiejskich „Zgrane babki” w Wirkowicach
- „Zioła dobre na wszystko” - Gminne Stowarzyszenie Aktywnych Kobiet w Fajsławicach
- „Aktywni dla Aktywnych – Fajsławickie EKO Pasje Zielarskie” - Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Gminy Fajsławice
- „Wizyta studyjna w Ziołowym Zakątku – Plener malarski” - Stowarzyszenie Twórców Kultury „Paleta”
Zadania zostaną zrealizowane do 31 sierpnia 2021r.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD