Drukuj

informacje granty

W dniu 07 stycznia 2021r. w imieniu Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS” Prezes Dorota Sawa podpisała umowę nr 01405-6935-UM0322679/20 z Zarządem Województwa na realizację projektu granowego pn. „Działania edukacyjne i integracyjne dla grup defaworyzowanych”, w ramach poddziałania 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020”. W ramach projektu będzie realizowanych 12 zadań na łączną kwotę 199 998,00 zł polegających na organizacji szkoleń i warsztatów tematycznych, zajęć edukacyjnych, wyjazdów studyjnych i plenerowych imprez edukacyjnych. Celem zadania jest osłabienie negatywnych trendów migracyjnych poprzez poprawę włączenia i aktywności społecznej osób zdefiniowanych w LSR jako defaworyzowane na obszarze LGD (tj. osoby bezrobotne, ludzie młodzi do 34 r.ż. oraz osoby po 50 r.ż.) w okresie trwania projektu.

Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 19 Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER, poddziałanie 19.2 Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

 stopka 4x PROW LGD