Drukuj

Walne Zebtranie Członków LGD

 

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 9 lipca 2020 r. r. o godzinie 14.00
Krasnostawskim Domu Kultury, przy ul. Okrzei 10,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2019 i podjęcie uchwały;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2019 i podjęcie uchwał;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2019;
 10. Wybór członków czwartej kadencji Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 11. Wybór członków czwartej kadencji Zarządu Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 12. Wybór członków czwartej kadencji Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS;
 13. Inne sprawy organizacyjne;
 14. Zamknięcie obrad.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS