LGD_slider-02 LGD_slider-03 LGD_slider-04

festiwal tz ico

sladprzeszlosci ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

mojpomysl ico

____

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

festiwal tz ico

Walne Zebtranie Członków LGD

Szanowni Państwo, na podstawie § 17 ust. 3 Statutu Zarząd Stowarzyszenia zwołuje Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS”
w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 9.30
w Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji
przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw,

 

z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS”;
 2. Wybór przewodniczącego i Sekretarza Walnego Zebrania Członków;
 3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zebrania oraz jego zdolności do podejmowania uchwał;
 4. Przyjęcie porządku obrad;
 5. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Zarządu Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 6. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania z działalności Rady Stowarzyszenia za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 7. Rozpatrzenie i zatwierdzenie sprawozdania Komisji Rewizyjnej za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 8. Rozpatrzenie i zatwierdzenie bilansu, rachunku zysków i strat, informacji dodatkowej za rok 2018 i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 9. Rozpatrzenie wniosku i podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Zarządu LGD „Krasnystaw PLUS” za rok 2018;
 10. Wybór i zatwierdzenie zmian w składzie Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia LGD „Krasnystaw PLUS" i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 11. Wybór i zatwierdzenie zmian w składzie Rady Stowarzyszenia LGD Krasnystaw PLUS i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 12. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Regulaminie Pracy Rady Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „Krasnystaw PLUS” i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 13. Rozpatrzenie i uchwalenie zmian w Regulaminie Biura i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 14. Rozpatrzenie i zatwierdzenie zmian w Lokalnej Strategii Rozwoju oraz Lokalnych Kryteriach Wyboru i podjęcie uchwały w tym zakresie;
 15. Inne sprawy organizacyjne;
 16. Zamknięcie obrad.

   W przypadku braku kworum Zarząd zwołuje Walne Zebranie Członków w drugim terminie tj. w dniu 19 czerwca 2019 r. o godzinie 10.00 w Centrum Edukacji Zawodowej i Aktywizacji przy ul. Piłsudskiego 66 A, 22-300 Krasnystaw.

   Materiały będące przedmiotem Walnego Zebrania Członków oraz protokół z obrad ostatniego Zebrania będą wyłożone w siedzibie Stowarzyszenia w dniach od 04.06.2019r.
do 19.06.2019r. w godz. od 8.00 do 16.00.

Z poważaniem
Dorota Sawa - Prezes Zarządu LGD Krasnystaw PLUS

 

Partnerzy:

Powiat Krasnostawski Gmina Krasnystaw Gmina Fajsławice Gmina Gorzków Gmina Izbica Gmina Kraśniczyn Gmina Łopiennik Górny Gmina Rudnik Gmina Siennica Różana Gmina Żółkiewka Miasto Krasnystaw

PROW 2014 2020

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie".
Operacja mająca na celu prowadzenie strony internetowej współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej
w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER”,
poddziałanie „Wsparcie na rzecz kosztów bieżących i aktywizacji” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.
Celem operacji jest sprawne wdrażanie Lokalnej Strategii Rozwoju, w tym realizacja Planu Komunikacji.